วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013

ในพระองค์ คุณปลอดภัย!
In Him, You’re Safe!

“พระองค์ทรงช่วยกู้และช่วยให้พ้นภัย พระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ ในฟ้าสวรรค์และบนพื้นพิภพ พระองค์คือพระผู้ช่วยดาเนียลให้รอด จากฤทธิ์ของสิงห์” (ดาเนียล 6:27)

    พระเจ้าคือผู้ปลดปล่อยและผู้ช่วยกู้ พระองค์ปลดปล่อยผู้ชอบธรรมออกจากปัญหา และกู้เขาจากการทำลาย สดุดี 59:16 กล่าวว่า “แต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงอานุภาพของพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ เป็นที่ลี้ภัยในยามทุกข์ของข้าพระองค์” พระองค์คือที่ปลอดภัย ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณอยู่ในพระองค์ ชีวิตของคุณถูกซ่อนกับพระคริสต์ในพระเจ้า (โคโลสี 3:3) พระคริสต์คือความปลอดภัยของคุณ ที่ปกป้องของคุณ และกำบังเข้มแข็งของคุณ ไม่น่าแปลกที่พระองค์ได้ตรัสกับเราหลายครั้งในพระคำว่า “อย่ากลัวเลย”

ไม่แตกต่างอะไร ว่าใครก็ตามจะมาต่อสู้คุณ พระเจ้าตรัสว่า “อย่ากลัวเลย” อย่ากลัวความยากลำบาก หรือหวั่นไหวต่อคำอธิบายของสิ่งเหล่านั้น จงเข้มแข็งในพระเจ้า และในฤทธิ์เดชแห่งกำลังของพระองค์ (เอเฟซัส 6:10) คุณไม่ได้อยู่เพียงลำพัง ฮีบรู 12:22 กล่าวว่า “มิใช่เช่นนั้น แต่ท่านทั้งหลายได้มาถึงภูเขาศิโยน และมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนม์ คือเทพนครเยรูซาเล็ม และมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้” คุณถูกล้อมด้วยทูตสวรรค์ ผู้ซึ่งตามพระคัมภีร์แล้ว ได้ถูกสั่งให้ดูแลคุณ ปกป้องรักษาคุณ นั่นคือปกป้องคุณในทุกทางของคุณ (สดุดี 91:11)

1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั้น เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก” คุณมีชัยชนะเหนือความยากลำบากแล้ว อย่าให้ความสนใจกับข้อมูลที่จะทำให้ความยากลำบากดูเหมือนมีอำนาจ นั่นคือวิธีที่ความกลัวจะถูกก่อขึ้นและมาครอบงำ แต่ให้สร้างที่กำลังขึ้นในวิญญาณของคุณด้วยพระคำแห่งความเชื่อ ฟังถ้อยคำแห่งความเชื่อครั้งแล้วครั้งเล่า จนกระทั่งเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะคิด หรือพูดเกี่ยวกับความกลัว

รับเอาพระคำของพระเจ้าที่มาถึงคุณในวันนี้ ประกาศด้วยความกล้าหาญว่าพระคริสต์เป็นที่หลบภัยและกำลังของคุณ! ในพระองค์คุณมีชีวิตและเคลื่อนไหว และดำเนินไป ดังนั้นไม่มีมารร้ายที่มาทำให้คุณล้มลงได้! สดุดี 91:7 กล่าวว่า “พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆ ท่าน หมื่นคนที่มือขวาของท่าน แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน” คุณดำเนินในพระองค์ ดังนั้นคุณได้รับการปกป้องของพระเจ้าจากปัญหา ความพ่ายแพ้ ความล้มเหลว และความตาย “ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน” (สดุดี 91:5)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าประกาศชัยชนะของข้าพเจ้า และสง่าราศีของข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าเดินในสติปัญญาของพระองค์ และในการครอบครองของพระวิญญาณในวันนี้ ผู้ที่อยู่ภายในข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ ข้าพเจ้าเป็นมากกว่าผู้พิชิต

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 32:7; สดุดี 91:1-16


Comments are closed