พุธ ที่ 21 มิถุนายน 2017
ใช้ในสิ่งที่คุณมี
Use What You Have

“และพยานหลักฐานนั้นก็คือ พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์” (1 ยอห์น 5:11)

     ในเส้นทางแห่งความเชื่อที่ยอดเยี่ยม และมหัศจรรย์ของเรา พระเจ้าทรงคาดหวังให้เรามีชีวิตแห่งชัยชนะและความรุ่งเรืองที่ต่อเนื่อง และทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณในการใช้สิ่งที่คุณมี

คุณอาจถามว่า “ดังนั้น อะไรที่ฉันมีภายในฉัน?” ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณมีชีวิตนิรันดร์ภายในคุณ พระเยซูตรัสว่า “…คนที่วางใจก็มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 6:47) ชีวิตนิรันดร์เป็นชีวิตของพระเจ้า ซึ่งไม่สามารถถูกทำลายได้ ใช้ชีวิตนี้ที่อยู่ภายในคุณในการต่อสู้กับอาการปวดหัโรคเบาหวาน หรือโรคมะเร็ง ที่พยายามจะเข้ามาอยู่ในร่างกายของคุณ ประกาศว่า “ฉันปฏิเสธที่จะยอมให้ความเจ็บป่วย โรคร้าย หรือความเจ็บปวดอยู่ภายในร่างกายของฉัน เพราะว่าฉันมีชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าอยู่ภายในฉัน”

อีกสิ่งหนึ่งที่คุณมีคือความชอบธรรมจากพระเจ้า ฟีลิปปี 3:9 กล่าวว่า “และจะได้เห็นว่าข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ ไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาจากธรรมบัญญัติ มีแต่ที่ได้มาโดยความเชื่อในพระคริสต์ คือความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าโดยความเชื่อ” เมื่อมารร้ายพยายามทำให้ความเชื่อของคุณอ่อนแอลงโดยการทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบธรรม คุณจะต้องใช้สิ่งที่คุณมี และพูดกับมันว่า “ฉันเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์! ในนามพระเยซู จงออกไป!”

ถ้ามันพยายามทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีปัญหาที่จะรักคนอื่น ประกาศว่า “ความรักของพระเจ้าส่องเข้ามาในใจของข้าพเจ้าโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ภายในข้าพเจ้า” (โรม 5:5) นี่หมายความว่าคุณมีความรักในวิญญาณของคุณ คุณเป็นการสำแดงความรักของพระเจ้า ความรักส่องสว่างผ่านทางคุณ คิดแบบนี้เกี่ยวกับตัวคุณเอง และพูด และดำเนินชีวิตตามความคิดนี้

เป็นสิ่งสำคัญที่จะรู้ถึงสิ่งที่คุณมีในพระคริสต์ และทางเดียวที่จะรู้คือโดยผ่านทางพระคำของพระเจ้า เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณมีในพระคริสต์ และกล่าวออกมา

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ใส่ไว้ในชีวิตและธรรมชาติของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เดินในความกล้าหาญและความมั่นใจ รู้ว่าชีวิตที่ไม่มีทางถูกทำลายนั้นอยู่ภายในข้าพระองค์ และไม่สามารถได้รับผลกระทบโดยความเจ็บป่วย โรคร้าย ความล้มเหลว ความตาย หรือมารร้าย ข้าพระองค์มั่นคงอยู่ในพระเนตรของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์และทำให้ข้าพระองค์เป็นความชอบธรรมของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:12-13; 3:21-23


Comments are closed