พฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2014

ใช้โล่แห่งความเชื่อของคุณ
Use Your Shield Of Faith

“และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสีย” (เอเฟซัส 6:16)

    1 ยอห์น 3:8 กล่าวว่า “…พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงทำลายกิจการของพญามารเสีย” ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ชัดเจนอย่างมากถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์มาเพื่อกระทำ พระองค์มาเพื่อทำลายการงานของมารร้าย! พระองค์ได้ผูกมัดซาตาน ทำลายการงานของมัน และทำให้ซาตานและสมุนของมันไร้ทางสู้

โคโลสี 2:15 บอกเราว่าพระองค์ได้ปลดซาตานและสมุนของมันและวางมันไว้ใต้เท้าของคุณ แต่คุณก็มีหน้าที่ในการทำให้ซาตานและสมุนของมันอยู่ในที่ซึ่งมันควรอยู่ มันไม่ควรจะถูกอนุญาตในการมารบกวนในชีวิตของคุณ

คุณต้องเข้าใจว่าถึงแม้ซาตานจะเป็นศัตรูที่พ่ายแพ้แล้ว คริสเตียนก็ยังไม่ได้ถูกกำบังจากการโจมตี และการหลอกลวงของมัน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมในเอเฟซัส 6:10-11 เราจึงถูกกำชับให้สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อที่เราจะสามารถต่อสู้กับยุทธอุบายของมารร้ายได้ เป็นหน้าที่ของคุณที่จะสวมใส่ยุทธภัณฑ์ของคุณ พระเจ้าจะไม่ทำสิ่งนี้เพื่อคุณ

หนึ่งในยุทธภัณฑ์ก็คือโล่แห่งความเชื่อ “และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสีย” พระเจ้าได้ประทานโล่แห่งความเชื่อให้แก่คุณเพื่อใช้ เพื่อโดยโล่นั้นคุณจะสามารถดับศรเพลิงของศัตรูที่ยิงมาใส่คุณได้ สร้างความเชื่อของคุณให้เข้มแข็งโดยการเรียนรู้และปฏิบัติตามพระคำ ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวคุณก็ตาม จงปฏิเสธที่จะกลัว ปฏิเสธที่จะยอมแพ้ พูดพระคำในความเชื่อ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเข้มแข็งในพระเจ้า และในฤทธิ์เดชแห่งกำลังของพระองค์! ไม่มีอาวุธใดที่ต่อสู้ข้าพเจ้าได้ โดยโล่แห่งความเชื่อนี้ ข้าพเจ้าดับลูกศรเพลิงทั้งสิ้นของศัตรู หยุดและทำลายยุทธอุบายทั้งสิ้นของมัน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 6:13-17


Comments are closed