วันอังคารที่ 18 มิถุนายน

ใช้เวลาในพระคำ
Spend Time In The Word

“ จงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่าน” (โคโลสี 3:16)

     สำหรับคริสเตียนแล้วการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพในการศึกษาและใคร่ครวญพระคำนั้นไม่ใช่ทางเลือก พระคำของพระเจ้าประกอบด้วยสติปัญญาและความคิดที่คุณต้องการเพื่อความสำเร็จที่มากขึ้นและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในชีวิต นั่นคือที่ที่คุณได้รับการหยั่งรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตและความล้ำลึกในแผ่นดินของพระเจ้า

ยกตัวอย่างเช่น พระเจ้าบอกให้โมเสสและคนอิสราเอลเดินผ่านทะเลแดงบนดินแห้ง และพวกเขาก็ทำ เราอ่านเกี่ยวกับเรื่องนั้นในพระคำและเห็นพระปัญญาและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า มีความล้ำลึกเกี่ยวกับน้ำที่มนุษย์ไม่รู้ แต่พระเจ้ารู้ ในการศึกษาพระคำนั้นมีการเปิดเผยความลับดังกล่าว เราเห็นความเป็นไปได้ของพระเจ้าและศักยภาพที่มากมายและไร้ขีดจำกัดของเราในพระองค์

ในขณะที่คุณศึกษาพระคัมภีร์และเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของพระเจ้า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชี้ว่าฤทธิ์อำนาจในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นอยู่ในตัวเราในปัจจุบันนี้ พระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราไม่ใช่เพียงเพื่อแสดงให้เราเห็นถึงความล้ำลึกของแผ่นดินของพระเจ้าและความลับของสิ่งมหัศจรรย์ แต่เพื่อให้เราสามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ผ่านทางพระองค์ได้ แต่กุญแจสำคัญคือการรู้จักพระองค์ นั่นคือศึกษาพระคำของพระเจ้าและสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอ

คุณต้องใช้เวลากับพระคำ เอเฟซัส 1:17 กล่าวว่า “ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา คือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีพระวิญญาณที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดง เพื่อท่านจะรู้จักพระองค์” ทำไมต้องเป็นความรู้ของพระเจ้า? เป็นเพราะทุกสิ่งในชีวิตอยู่ในพระองค์ พระองค์เป็นศูนย์รวมของความรู้และสติปัญญาทั้งหมด ยิ่งคุณรู้จักพระองค์มากเท่าไร คุณก็ยิ่งรู้จักชีวิตมากขึ้นเท่านั้น

วิธีที่จะรู้จักพระองค์ได้รับการเปิดเผยสำแดงในเอเฟซัส 1:18 ว่า “ขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้น เพื่อจะได้รู้ว่า…” เมื่อหัวใจของคุณท่วมไปด้วยความสว่าง หมายถึงมีพระคำของพระเจ้าอย่างมากมายในวิญญาณของคุณ ข้อที่ 17 ก็กลายเป็นความเป็นจริง คุณก็เริ่มทำงานด้วยความสมบูรณ์ของความคิดและความเข้าใจที่ไม่ธรรมดา

คำอธิษฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณที่ตาแห่งความเข้าใจของข้าพระองค์ได้ถูกทำให้กระจ่างด้วยพระคำของพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์จึงมีความหยั่งรู้ในความล้ำลึกและความลับ ไม่มีอะไรที่ข้าพระองค์ไม่รู้ พระคริสต์ทรงเป็นพระปัญญาของข้าพระองค์ และในขณะที่ข้าพระองค์ให้ความสนใจ พระคำของพระเจ้าก็สอนข้าพระองค์ทุกวัน ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โยชูวา 1:8; ยอห์น 5:39; 2 ทิโมธี 3:14-17


Comments are closed