พฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 2014

ใช้สติปัญญาของพระองค์ภายในคุณ
Activate His Wisdom In You

“โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญา ความชอบธรรม การแยกตั้งไว้ และการไถ่โทษ สำหรับเราทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 1:30)

    สิ่งที่เปาโลได้สื่อให้เรารู้ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นนั้นแตกต่างจากการกล่าวว่า “พระเยซูคริสต์ทำให้ข้าพเจ้ามีปัญญา” โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปาโลได้สื่อสารความจริงที่ลึกซึ้งกว่า ซึ่งก็คือว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นสติปัญญาของคุณ พระองค์ไม่เพียงทำให้คุณฉลาด พระองค์ทรงเป็นสติปัญญาของคุณ สิ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก! เพราะหมายความว่าความสามารถของคุณในเวลานี้คือสติปัญญาของพระคริสต์ แหล่งแห่งสติปัญญาของคุณคือพระคริสต์ ดังนั้นคุณจึงไม่มีวันขาดสติปัญญาได้ คำถามก็คือว่า “คุณจะใช้สติปัญญาของพระเจ้าภายในคุณได้อย่างไร?”

อันดับแรกคุณจะต้องศึกษาพระคำ ถ้าคุณไม่ศึกษาพระคำ คุณจะไม่สามารถใช้สติปัญญาของพระเจ้าได้ พระคัมภีร์กล่าวว่า “ที่ลึกก็กู่เรียกที่ลึก…” (สดุดี 42:7) ดังนั้นยิ่งคุณมีพระคำของพระเจ้าภายในคุณมากเท่าใด ผ่านทางการศึกษาและภาวนาอย่างเข้มข้น คุณก็จะมีการเชื่อมต่อกับสติปัญญาของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น ถ้าคุณไม่ได้ใส่สติปัญญาของพระเจ้าภายในคุณ (และพระคำของพระเจ้าคือสติปัญญาของพระเจ้า) คุณจะไม่รู้วิธีในการใช้พระคำในเวลาที่ต้องการ

1 โครินธ์ 2:12-13 กล่าวว่า “เราทั้งหลายไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา เรากล่าวถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้ ด้วยถ้อยคำซึ่งมิใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้ แต่ด้วยถ้อยคำซึ่งพระวิญญาณได้ทรงสั่งสอน คือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายวิญญาณ ให้คนที่มีพระวิญญาณฟัง” การมีสติปัญญาของพระเจ้าปลดปล่อยในชีวิตของคุณ คุณจะต้องประกาศว่าคุณมีและใช้สติปัญญาของพระเจ้า คุณจะต้องพูดสติปัญญาของพระเจ้า ถ้าคุณพบว่าตัวเองอยู่ในปัญหา ให้คุณกล่าวว่า “พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสติปัญญาของพระองค์ที่อยู่ภายในข้าพระองค์เพื่อจัดการกับปัญหานี้”

ชีวิตจะง่ายและหอมหวานเมื่อคุณฉวยโอกาสของสติปัญญาของพระเจ้าสำหรับทุกสถานการณ์ เมื่อคุณพบความท้าทายในชีวิต ถามตัวเองว่า “สติปัญญาของพระเจ้าข้อไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้?” และเข้าสู่ช่วงเวลาของการภาวนาพระคำข้อนั้นและอธิษฐานในภาษาแปลกๆ เมื่อคุณทำเช่นนั้น สติปัญญาจะมาถึงคุณ และช่วยให้คุณพูดหรือทำอย่างถูกต้องเพื่อให้คุณอยู่เหนือสถานการณ์นั้น พระคริสต์ทรงเป็นสติปัญญาของคุณเพื่อการจำเริญ การครอบครอง และชัยชนะในทุกวันของชีวิต จงตระหนักในความจริงข้อนี้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคริสต์ผู้ทรงเป็นสติปัญญาของข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ศึกษาและภาวนาพระคำของพระองค์ ความสว่างท่วมท้นวิญญาณของข้าพระองค์ ทางของข้าพระองค์ส่องแสงเพื่อก้าวเดินในสติปัญญา ที่ข้าพระองค์จะเดินไปอย่างต่อเนื่องในน้ำพระทัย แผนการ และวัตถุประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์เป็นการเก็บเกี่ยวแห่งความยินดี สันติสุข ความรุ่งเรือง สุขภาพ และการเลื่อนขั้น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 3:13; ยากอบ 3:17


Comments are closed