พุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2016

ใช้ฤทธิ์เดชภายในคุณ
Activate The Power In You

“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8)

    คนของพระเจ้าหลายคนจำเป็นต้องรู้ถึงวิธีใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าในพวกเขาเพื่อมีชีวิตและการรับใช้ที่เกิดผล เปาโลบอกทิโมธีว่า “อันของประทานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในท่าน โดยที่ข้าพเจ้าได้เอามือวางบนท่านนั้น ขอเตือนว่าท่านจงกระทำให้รุ่งเรืองขึ้น” (2 ทิโมธี 1:6) เป็นหน้าที่ของคุณในการปลุกเร้าของประทานของพระเจ้าภายในคุณเพื่อทำให้เกิดผล

พระเยซูบอกว่าคุณจะได้รับฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือคุณ (กิจการ 1:8) พระองค์ทรงอยู่ภายในคุณแล้วเมื่อคุณบังเกิดใหม่ นั่นหมายความฤทธิ์เดชของพระองค์อยู่ภายในคุณ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการจะเห็นการปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระเจ้าในชีวิตของคุณ สิ่งแรกที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะทำคือการประกาศพระคำของพระเจ้าอย่างกล้าหาญในความเชื่อ พระคำของพระเจ้าคือพระเจ้า พระคำของพระองค์คือที่แห่งพระสิริ ดังนั้นเมื่อคุณภาวนาพระคำและกล่าวพระคำออกไป คุณได้สร้างบรรยากาศสำหรับการอัศจรรย์ ภายในและรอบตัวคุณ

อีกทางหนึ่งที่แน่นอนและรวดเร็วในการเปิดใช้และกระตุ้นวิญญาณของคุณเพื่อให้ฤทธิ์เดชภายในคุณเกิดผลก็โดยผ่านทางการอธิษฐานหรือพูดภาษาแปลกๆ เมื่อคุณอธิษฐานในภาษาแปลกๆ วิญญาณของคุณได้รับการปลุกเร้า ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเอ่อล้นเหมือนลำธารจากวิญญาณของคุณ ฤทธิ์เดชนั้นทำงานในความคิดของคุณที่ซึ่งคุณจะถูกนำไปในโลกเหนือธรรมชาติที่สูงขึ้น

1 โครินธ์ 14:4 กล่าวว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆ นั้นเสริมสร้างตนเอง เขาเติมไฟฟ้าให้กับตัวเองเหมือนแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่รถยนต์ถูกทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง คุณต้องชาร์ตไฟอีกครั้งเพื่อทำให้มันใช้งานได้เหมือนเดิม เช่นเดียวกัน ฤทธิ์เดชของพระเจ้าในวิญญาณของคุณสามารถหยุดนิ่งหรือไม่ทำงาน ยกเว้นแต่ว่าคุณจะ “ชาร์ตไฟ” วิญญาณของคุณและทำให้วิญญาณของคุณพร้อมจะใช้งานโดยการพูดภาษาแปลกๆ

การพูดภาษาแปลกๆ ทำงานร่วมกับพระคำในการสร้างวิญญาณของคุณ และเปิดใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าภายในคุณเพื่อชีวิตแห่งความสำเร็จและการครอบครอง

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสิริของพระองค์ที่สำแดงออกในชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้ ในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำ และพูดภาษาแปลกๆ ชีวิตของข้าพระองค์คือคำพยานแห่งพระคุณและความชอบธรรมที่ประเมินไม่ได้ ฤทธิ์เดชของพระองค์ภายในข้าพระองค์ถูกใช้ ทำให้ข้าพระองค์เดินในพระสิริและสติปัญญาของพระองค์เพื่อเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 14:4, 18


Comments are closed