อังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2017
ใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์มากที่สุด
Work His Power To The Maximum
“เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์” (ฟีลิปปี 2:13)

    ไม่แปลกอะไรที่จะพบคริสเตียนที่คิดว่าพวกเขาจำเป็นต้องมีฤทธิ์เดชหรือการเจิมที่มากขึ้น พวกเขาอ่านพระคัมภีร์ถึงคนที่เจ็บป่วยมาเพื่อที่เงาของเปโตรจะมาอยู่บนเขาและขาจะได้รับการรักษาให้หาย พวกเขายังอ่านถึงเปาโล จากผ้าเช็ดหน้าของเปาโลที่ได้วางบนคนเจ็บป่วย และพวกเขาได้รับการรักษา ดังนั้นพวกเขาจึงอธิษฐานว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์ต้องการการเจิมเป็นสองเท่า เพื่อที่จะสามารถทำได้เหมือนเปโตรและเปาโล”

สิ่งที่เปาโลได้ทำในการส่งต่อการเจิมไปสู่สิ่งของที่เป็นผ้านั้น อย่างไรก็ตามการเจิมนั้นไม่ได้มาจากสวรรค์ แต่อยู่ในเขา เพราะว่าเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาและอยู่ในคุณ พระองค์ได้ทำให้คุณเป็นบ้านของพระองค์ พระองค์ไม่ได้มาเพื่อให้ส่วนหนึ่งของพระองค์แก่คุณ คุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มบริบูรณ์

นั่นเป็นสิ่งที่แตกต่างระหว่างพระเยซูและผู้เผยพระวจนะในสมัยพระคัมภีร์เดิม ยอห์น 3:34 กล่าวว่า “เพราะพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้นทรงกล่าวพระดำรัสของพระเจ้า เพราะพระเจ้าไม่ได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัด” พระวิญญาณได้มาเหนือผู้เผยพระวจนะ แต่พระคำบอกเราว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเหนือพระเยซูเพื่อจะอยู่ในพระองค์ สิ่งนั้นเป็นเหมือนกันกับคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเหนือคุณเพื่อที่พระองค์จะสามารถอยู่ภายในคุณ และพระองค์ทรงสถิตภายในคุณในเวลานี้

บางครั้ง การสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถส่งต่อมาถึงคุณได้ บางทีโดยผ่านการวางมือ แต่จนกว่าคุณจะได้สัมผัสพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในคุณและเดินตามฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ทำงานภายในคุณ การเจิมนั้นจะอยู่ไม่นาน นี่เป็นเหตุผลที่หลายคนตามหาการเจิมเพิ่มเรื่อยๆ

อย่าละเลยสิ่งที่พระเจ้าได้ใส่ไว้ในคุณ พระองค์ได้ประทานฤทธิ์เดชให้คุณมากขึ้นหรือ? ไม่ใช่! พระองค์ได้ประทานฤทธิ์เดชทั้งหมดที่คุณต้องการให้คุณแล้ว นั่นก็คือพระองค์! พระองค์ทรงเป็นฤทธิ์เดช คุณจะต้องเป็นผู้ที่ใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์ที่อยู่ภายในคุณจนถึงขั้นสูงสุด พระคำกล่าวว่า “และด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่บรรดาอัครทูตก็เป็นพยานถึงการคืนพระชนม์ของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคน” (กิจการ 4:33)

พวกเขาได้ฤทธิ์เดชที่ยิ่งใหญ่นั้นมาจากไหน? พระเยซูไม่ได้ตรัสว่า “ท่านจะได้รับฤทธิ์เดช” พระองค์ตรัสว่า “แต่พวกท่านจะได้รับพระราช-ทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน…” (กิจการ 1:8) พวกเขาได้รับฤทธิ์เดชทั้งหมดที่พวกเขาต้องการจากผู้ให้ฤทธิ์เดชที่อยู่ภายในพวกเขา พวกเขาใช้ฤทธิ์เดชนั้นกับสิ่งที่พวกเขาต้องการใช้ ดังนั้นจงตระหนักในสิ่งนี้และใช้ฤทธิ์เดชที่อยู่ภายในคุณ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสถิตอยู่ของพระวิญญาณของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ซึ่งนำข้าพระองค์เข้าสู่ชีวิตแห่งพระพรที่ไม่มีวันสิ้นสุด ข้าพระองค์ใช้โอกาสของฤทธิ์เดชที่อัศจรรย์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในข้าพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์จึงเดินในการสำแดงที่ยิ่งใหญ่กว่าแห่งพระพร การรักษา ความรุ่งเรือง และฤทธิ์เดชของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 3:20; 1 โครินธ์ 4:20


Comments are closed