เสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2016

ใช้พระนามของพระเยซู: เรื่องของสิทธิอำนาจ
Using The Name Of Jesus: A Matter Of Authority

“เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้น ทุกชีวิตในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก และใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกเข่าลงกราบพระองค์”
(ฟีลิปปี 2:10)

    เอเฟซัส 1:21 ได้บอกเกี่ยวกับพระคริสต์ผู้ที่เป็นขึ้นมาจากความตาย และทำให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่บนสวรรคสถาน “สูงส่งเหนือกว่าทุกภูตผีที่ครอบครอง ทุกภูตผีที่มีอำนาจ ทุกภูตผีที่มีฤทธิ์เดชและทุกภูตผีที่ปกครอง และเหนือกว่านามทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึง ไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย” ในที่นี้คำว่า “ครอบครอง” ในที่นี้มีความหมายสองประการ: ประการแรกหมายถึงสิทธิอำนาจที่ครอบครอง ประการที่สองมีความหมายถึงกฏเกณฑ์ที่ครอบครอง นี่กำลังกล่าวถึงสิทธิอำนาจของการครอบครองและการครอบครอง หมายความว่าไม่เกี่ยวกับว่ากฏเกณฑ์อะไรที่ถูกกำหนดขึ้น
พระเยซูทรงมีอำนาจเหนือกฎทุกประการ พระองค์ไม่ได้อยู่เพียงแค่เหนือขึ้นไปเท่านั้น แต่สูงยิ่งเหนือกว่าทุกภูตผีที่ครอบครอง ทุกภูตผีที่มีอำนาจ ทุกภูตผีที่มีฤทธิ์เดชและทุกภูตผีที่ปกครอง ฮาเลลูยา!

ดังนั้น เมื่อคุณใช้พระนามของพระเยซู ไม่มีที่ว่างเหลือสำหรับความสงสัย พระเจ้าไม่ได้บอกแค่ว่าให้ใช้พระนามนั้นเพียงเมื่อคุณมีความเชื่อ เมื่อมาถึงเรื่องการใช้พระนามของพระเยซู เป็นเรื่องของสิทธิอำนาจไม่ใช่ความเชื่อ ลองคิดดูว่า ในขณะที่กำลังกำกับการจารจร ตำรวจไม่จำเป็นต้องใช้ความเชื่อเมื่อเขาทำสัญญาณให้รถหยุด ความเชื่อที่ทำให้เขามาเป็นตำรวจตั้งแต่แรกนั้นคือทั้งหมดที่เขาต้องการ พระคำกล่าวว่า พระเจ้าได้ประทานขนาดความเชื่อให้กับทุกคน (โรม 12:3)

ความเชื่อทั้งหมดที่คุณต้องการในการเข้ามาอยู่ในพระเยซูคริสต์ได้ประทานให้แล้วแก่คุณ ตอนนี้คุณมีสิทธิอำนาจเหนือบรรดาผีร้ายแห่งความมืด คุณไม่ต้องการใครที่จะช่วยคุณในการขับผีให้ออกไปในวันนี้ ในมัทธิว 17:5 เราได้อ่านพยานของพระเจ้าเกี่ยวกับพระเยซู พระองค์ตรัสว่า “…ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก จงเชื่อฟังท่านเถิด” ข้อความนี้เป็นการบอกต่อทุกสิ่งที่มีสติปัญญา สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต พระเจ้าสั่งให้ทุกสิ่งฟังและเชื่อฟังพระเยซู

คำสั่งเดียวกันได้ให้ไว้เกี่ยวกับคุณในวันที่คุณบังเกิดใหม่ ธรรมชาติทุกอย่าง ทูตสวรรค์ มารร้าย ฯลฯ ได้ถูกสั่งให้ฟังและเชื่อฟังเมื่อคุณพูด เพราะว่าคุณยืนอยู่และพูดด้วยสิทธิอำนาจของพระเยซู เมื่อคุณสั่งในพระนามของพระเยซู ก็เหมือนกับว่าพระเยซูเป็นคนพูด ดังนั้นจงกล้าหาญที่จะใช้พระนามของพระเยซูอย่างมีสิทธิอำนาจ ในการควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ที่คุณอยู่ และควบคุมพลังของธรรมชาติ

คำอธิษฐาน

    พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสและสิทธิอำนาจในการใช้พระนามของพระเยซู ข้าพระองค์มีชีวิตในพระนามของพระองค์ และโดยพระนามของพระองค์ ทำสิ่งต่างๆ ด้วยฤทธิ์เดชของพระนามนั้น ดังนั้นข้าพระองค์จึงเดินในชัยชนะและการครอบครองแห่งความชอบธรรมของพระองค์ ก้าวหน้าและมีสง่าราศีมากยิ่งขึ้นไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:14; ลูกา 10:19


Comments are closed