พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2013

ใช้ความเชื่อศรัทธาของคุณ
Use Your Faith

“…ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น’ มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้ จะไม่มีเลย” (มัทธิว 17:20)

    พระคำของพระเจ้าเป็นความจริง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าประสบการณ์ในชีวิตของคุณจะเป็นไปตามที่พระคำได้กล่าวไว้โดยอัตโนมัติ คุณจะต้องเป็นคนที่ทำให้เป็นเช่นนั้น นี่คือการต่อสู้ของความเชื่อที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงใน 1 ทิโมธี 6:12 “จงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับ ในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคน”

คุณคือผู้ที่นำเอาสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำแทนคุณมาใช้แม้ว่าประสาทสัมผัสของคุณอาจจะรับรู้แตกต่างออกไปก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณหรือพลังหรืออาการผิดปกติที่จู่โจมคุณ คุณคือผู้ที่จะพิชิตมันและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง! มีคนที่พูดว่า “ข้าพเจ้าเชื่อในพระคำ แต่ทำไมสิ่งต่างๆ จึงไม่เกิดผลดีสำหรับข้าพเจ้า?” เหมือนกับที่บางคนหวังว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระในวันหนึ่ง นั่นจะไม่เกิดขึ้น แม้ว่าเขาเชื่อมัน (believes) เพราะว่านั่นไม่ใช่ความเชื่อศรัทธา (faith)

“เชื่อ” (Believing) ในพระคำนั้นไม่เพียงพอ ความเชื่อของคุณจะต้องเปลี่ยนเป็นความเชื่อศรัทธา (Faith) ความเชื่อศรัทธาประกาศว่าพระคำเป็นความจริงเดี๋ยวนี้ และลงมือปฏิบัติตาม สภาพแวดล้อมตรงกันข้ามจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวมันเอง หรือเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคุณเชื่อ โรม 10:10 กล่าวว่า “ด้วยว่า ความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม…” ความเชื่อทำให้หัวใจของคุณถูกต้องกับพระเจ้า มันทำให้หัวใจของคุณเป็นที่ยอมรับได้ต่อพระองค์ นั่นคือเหตุผลที่คุณรู้ในใจของคุณว่าพระเจ้าทรงรักและยอมรับคุณ แต่นั่นจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชีวิตของคุณ ในการที่สถานการณ์ของคุณจะเปลี่ยนแปลง หรือคงรักษาการก้าวหน้าและชัยชนะอย่างต่อเนื่องในชีวิตได้นั้น จะต้องทำโดยผ่านทางความเชื่อศรัทธาของคุณ

ฮีบรู 11:1 กล่าวว่า “ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง” ความเชื่อคือการเรียกความจริงในสิ่งที่คุณหวังไว้ คุณนับว่ามันเป็นจริงเดี๋ยวนี้! เหมือนกับโฉนดที่ดิน คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ดินนั้นเพื่อรู้ว่ามันเป็นของคุณ ความเชื่อคือโฉนดที่ดิน ยึดเอาพระคำของพระเจ้าและยืนยันการรักษาและสุขภาพของคุณ ความรุ่งเรือง ความสำเร็จ และชัยชนะของคุณในพระเยซูคริสต์! ส่วนท้ายของโรม 10:10 กล่าวว่า “…และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ความเชื่อของข้าพเจ้าคือชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะทุกวันเพราะว่าข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในพระคำ ข้าพเจ้ายึดเอาชีวิตแห่งชัยชนะในพระเยซูคริสต์ ได้รับสุขภาพที่ดี, สันติสุข, ความรุ่งเรือง, ความสำเร็จ, และความอุดมสมบูรณ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 11:1; 2 ทิโมธี 4:7-8; มาระโก 11:24


Comments are closed