เสาร์ ที่ 27 กันยายน 2014

ใช้ความสามารถของคุณเพื่อข่าวประเสริฐ
Use Your Talent For The Gospel

“และเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกัน ตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เรา คือถ้าเป็นการเผยพระวจนะ ก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อ” (โรม 12:6)

    ในฐานะลูกของพระเจ้า มีบางสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับเราแต่ละคน เราได้รับพระคุณและความสามารถจากพระเจ้าแตกต่างกัน พระคัมภีร์กล่าวว่า “…แต่ทุกคนก็ได้รับของประทานจากพระเจ้าเหมาะกับตัว คนหนึ่งได้รับอย่างนี้ และอีกคนหนึ่งได้รับอย่างนั้น” (1 โครินธ์ 7:7) ทุกสิ่งที่คุณเป็นในพระคริสต์ – ของประทาน ความสามารถพิเศษทั้งหมดที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คุณ – มีให้ใช้เพื่อพระสิริของพระองค์ ไม่ว่าพระเจ้าได้สอนอะไรคุณแล้ว หรือกำลังสอนคุณอยู่ ไม่ว่าพระองค์ได้ทำให้คุณได้เจออะไรและช่วยให้คุณได้รู้ ทั้งหมดนั้นก็เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐออกไป ดังนั้นจงหาโอกาสในการใช้สิ่งเหล่านั้นประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ออกไป

อย่าซ่อนในสิ่งที่คุณรู้ อย่าซ่อนความสามารถของคุณ อย่าซ่อนความสามารถพิเศษของคุณ อธิษฐานคิดถึงว่ามีสิ่งใดอีกบ้างที่คุณสามารถทำได้เพื่องานรับใช้ คุณสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง? ความสามารถของคุณคือสิ่งที่จำเป็นในอาณาจักรของพระเจ้า พร้อมอยู่เสมอ ให้คนอื่นได้รับประโยชน์จากสิ่งที่พระเจ้าได้ลงทุนในชีวิตของคุณ คุณอาจไม่รู้ว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้าง แต่เมื่อคุณทำตัวเองให้พร้อม พระวิญญาณของพระเจ้าจะช่วยเหลือคุณในการนำเอาของประทานและความสามารถออกมาใช้

พระวิญญาณของพระเจ้ากำลังนำข้อความนี้มาถึงคุณในวันนี้ เพราะว่านี่เป็นเวลาในการลงมือปฏิบัติ: ใช้ความสามารถของคุณเพื่อข่าวประเสริฐ พระเจ้ากำลังคาดหวังในตัวคุณ พระองค์ทรงนับความเชื่อของคุณ วางคุณไว้ในงานรับใช้ “ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงชูกำลังข้าพเจ้า ด้วยว่าพระองค์ทรงพระกรุณาถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อ จึงทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์” (1 ทิโมธี 1:12) พระองค์ทรงเชื่อในคุณ อย่าทำให้พระองค์ผิดหวัง

มองหาความต้องการรอบตัวคุณ ค้นดูว่ามีความจำเป็นอะไรบ้างที่จะทำในบ้านของพระเจ้าและถูกเร้าใจเพื่อลงมือทำ มีวิญญาณอีกมากมายที่ต้องการได้รับความรอด ใช้ทุกอย่างที่คุณมีในการประกาศข่าวประเสริฐ พร้อมที่จะจ่ายราคาและถูกใช้เพื่อข่าวประเสริฐ ของประทานและความสามารถที่คุณมีคือ “…เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น” (เอเฟซัส 4:12)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณที่ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ในการประกาศข่าวประเสริฐอย่างเกิดผล ภาระใจของข้าพระองค์ในข่าวประเสริฐมีมากกว่าที่เคยมีมาก่อน และข้าพระองค์อุทิศตัวทั้งหมดที่ข้าพระองค์มีเพื่อทำให้แน่ใจว่าความชอบธรรมของพระองค์ปกคลุมโลกนี้และถูกสถาปนาไว้ในใจของมนุษย์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 25:15; โคโลสี 3:23-24


Comments are closed