จันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2017
ใช้ของประทานของคุณเพื่อพระองค์
Use Your Gifts For Him
“และเราทุกคนมีของประทานต่างกัน ตามพระคุณที่ประทานแก่เรา คือถ้าของประทานเป็นการเผยพระวจนะ ก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อ” (โรม 12:6)

    ในฐานะลูกของพระเจ้า มีบางสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับเราแต่ละคน เราทุกคนได้รับพระคุณและของประทานพิเศษจากพระเจ้า พระคำกล่าวว่า “…แต่ว่าแต่ละคนก็ได้รับของประทานของตัวเองจากพระเจ้า คนหนึ่งได้รับอย่างนี้ และอีกคนหนึ่งได้รับอย่างนั้น” (1 โครินธ์ 7:7) ทุกสิ่งที่คุณเป็นในพระคริสต์ ของประทานและความสามารถทั้งหมดที่พระเจ้าได้ประทานให้กับคุณ มีไว้ใช้เพื่อพระสิริของพระองค์ ไม่ว่าพระเจ้าได้เคยสอนอะไร หรือกำลังสอนอะไรกับคุณ ไม่ว่าพระองค์ได้ทำให้คุณได้รู้เกี่ยวกับอะไร ทุกสิ่งนั้นก็เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ ดังนั้น จงหาโอกาสที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นในการนำวิญญาณเพื่อพระองค์

คิดใคร่ครวญด้วยการอธิษฐานว่ามีอะไรอีกบ้างที่คุณสามารถทำเพื่อพระเจ้าได้ อะไรที่คุณจะสามารถมีส่วนร่วมได้! พร้อมอยู่เสมอ ให้คนอื่นได้รับประโยชน์จากการลงทุนของพระเจ้าภายในคุณ คุณอาจไม่รู้ว่าคุณสามารถทำอะไรได้ แต่ถ้าคุณทำตัวเองให้พร้อม พระวิญญาณของ
พระเจ้าจะช่วยคุณในการนำของประทานและความสามารถของคุณออกมา

พระเจ้าได้ทรงเรียกและเลือกคุณ พระองค์คาดหวังในตัวคุณ พระองค์เชื่อในคุณ พระองค์ทรงนับว่าคุณเป็นคนที่สัตย์ซื่อ และให้ความสามารถและของประทานที่เหนือธรรมชาติ ในการทำการงานของพระองค์ “ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าไว้ใจได้ จึงทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ทำพันธกิจของพระองค์” (1 ทิโมธี 1:12)

มองดูความต้องการรอบตัวคุณ ค้นดูว่ามีอะไรที่จำเป็นที่ต้องทำในบ้านของพระเจ้าและมีใจที่จะทำอะไรบางอย่าง อย่ารอ ให้ทั้งหมดที่คุณมีในการประกาศข่าวประเสริฐ พร้อมที่จะใช้สิ่งที่คุณมีเพื่อข่าวประเสริฐ ของประทานและความสามารถที่คุณมีนั้นเพื่อ “…เตรียมธรรมิกชนสำหรับการปรนนิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์” (เอเฟซัส 4:12)

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณและรู้สึกเป็นเกียรติในโอกาสของการเป็นผู้ทำพันธกิจแห่งการคืนดีกัน ผ่านทางข้าพระองค์นั้น หลายคนจะได้รู้จักข่าวประเสริฐของพระคริสต์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงมอบไว้ให้ข้าพระองค์ดูแล ภาระใจของข้าพระองค์มีมากกว่าที่เคยมีมาก่อน และข้าพระองค์ทุ่มเททุกสิ่งที่ข้าพระองค์มีเพื่อให้แน่ใจ่วาความชอบธรรมของพระองค์ได้รับการสถาปนาในใจของผู้คน ทั่วโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 25:15; โคโลสี 3:23-24


Comments are closed