อังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016

ใช้กระจกของพระเจ้า
Use God’s Mirror

“เพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระวจนะ และไม่ได้ประพฤติตาม ผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวในกระจกเงา เพราะว่าเมื่อดูตัวเองแล้วก็ไป และก็ลืมในทันทีนั้นว่าตัวเองเป็นอย่างไร แต่ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติ ซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพ และตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้น มิได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืม แต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตาม ผู้นั้นก็จะได้รับความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตน” (ยากอบ 1:23-25)

    ในฐานะคริสเตียน เราถูกเรียกให้ปฏิบัติพระคำ ไม่ได้ให้เชื่อฟัง เราทำตามพระคำ ซึ่งเป็นการเรียกว่า “หลักการกระจก” พระคำของพระเจ้าคือกระจกสะท้อน และใครก็ตามที่ได้ยินพระคำและไม่ได้ทำตาม (สังเกตว่าพระองค์ไม่ได้บอกว่า “และไม่ได้เชื่อฟัง”) ผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวในกระจกเงา เพราะว่าเมื่อดูตัวเองแล้วก็ไป และก็ลืมในทันทีนั้นว่าตัวเองเป็นอย่างไร นั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ทำตามพระคำนั่นคือผู้ที่ดูตัวเองในกระจกและจำได้ว่าตัวเขาเองเป็นใคร

พระคำของพระเจ้ากล่าวว่า “คุณเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์” ดังนั้นการตอบสนองของคุณควรจะเป็น “ใช่ นั่นคือผู้ที่ข้าพเจ้าเป็น! ข้าพเจ้าเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์” นั่นคือสิ่งที่กระจกของพระเจ้าแสดงว่าคุณเป็น เมื่อคุณหันหลังจากกระจกนั้น รักษาภาพที่คุณเห็นไว้ในความคิดของคุณ และพูดสิ่งที่พระคำได้บอกไว้ ผลลัพธ์ที่จำเป็นคือว่าคุณจะดำเนินชีวิตในฐานะความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์

หลักการเดียวกันใช้ได้กับสุขภาพของคุณด้วยเช่นเดียวกัน แพทย์อาจตรวจดูร่างกายของคุณ และเห็นเนื้อร้ายที่เป็นมะเร็ง พวกเขาเปิดไฟผิด พวกเขามองเห็นภาพสะท้อนที่ผิด เพราะว่าพวกเขาใช้กระจกผิดอัน พระคำของพระเจ้าคือกระจกของพระเจ้า และนั่นเป็นแสงสว่างที่แท้จริงอีกด้วย เป็นสิ่งที่เปิดเผยความจริงของสิ่งที่คุณเป็น สิ่งที่คุณมี และทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในพระคริสต์

ดังนั้น จงปฏิเสธที่จะใช้แสงสว่างที่ผิดในการประเมินสภาพร่างกายหรือสถานการณ์ของคุณ ใช้พระคำซึ่งเป็นกระจกของพระเจ้า กระจกนั้นจะแสดงว่าคุณถูกทำให้สมบูรณ์ในพระคริสต์ และคุณเป็นพระสิริของพระเจ้า กระจกนั้นแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำทุกสิ่งได้ผ่านทางพระคริสต์ และไม่มีอาวุธใดที่ต่อสู้คุณจะมีชัยชนะได้ กระจกนั้นแสดงให้เห็นว่าคุณมีชัยชนะเสมอ และไม่มีทางเสียเปรียบได้

ตรวจสอบชีวิตของคุณและสถานการณ์ของคุณด้วยพระคำของพระเจ้าเท่านั้น ยอมรับเพียงภาพสะท้อนของคุณที่กระจกของพระเจ้าแสดงให้คุณเห็น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในพระคำและโดยพระคำของพระองค์ ซึ่งกำหนดตัวของข้าพระองค์เพื่อการเดินทางแห่งสง่าราศี ความสำเร็จ ชัยชนะ และความรุ่งเรือง พระคำของพระองค์ทำให้เกิดผลภายในข้าพระองค์เหมือนที่ได้กล่าวไว้ ทำให้สถานการณ์ในชีวิตของข้าพระองค์เป็นไปตามน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์สำหรับข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 12:2; ยากอบ 1:25; ฮีบรู 4:12


Comments are closed