จันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2017
ใจความสำคัญของการนมัสการ
The Essence Of Worship
“ระหว่างที่เขาทั้งหลายกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารอยู่นั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งว่า “จงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไว้สำหรับงานที่เราเรียกให้พวกเขาทำนั้น” (กิจการ 13:2)

    ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็นสิ่งที่สำคัญ เฉลยธรรมบัญญัติ 10:8 แสดงให้เราเห็นบางสิ่งที่เหมือนกันนี้เกี่ยวกับคนเลวี “และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นพวกปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ ขอพระเกียรติและอานุภาพจงมีแด่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน” (วิวรณ์ 1:6) วันนี้ เราเป็นปุโรหิตของพระเจ้า ที่จะปรนนิบัติพระองค์

การปรนนิบัติพระเจ้านั้นเป็นใจความสำคัญของการนมัสการ เป็นบางสิ่งที่คุณทำด้วยความตั้งใจ ไม่ใช่แบบนิ่งเฉย คริสเตียนหลายคนสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงไม่มีประสบการณ์กับฤทธิ์เดชของพระเจ้า เหมือนอย่างที่พวกเขาควรจะเป็น ปัญหาอยู่ที่เรื่องนี้ด้วยส่วนใหญ่ พวกเขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะปรนนิบัติพระเจ้าในการนมัสการ ฮีบรู 13:15 แสดงให้เราเห็นว่าจะปรนนิบัติพระเจ้าได้อย่างไร “เพราะฉะนั้น ให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้น คือถวายผลจากปากที่ยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์”

ดังนั้นในการปรนนิบัติพระเจ้า คุณได้ถวายคำสรรเสริญที่ยกย่องและเฉลิมฉลองพระนามของพระองค์ คุณเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ความรัก ฤทธิ์เดช ความชอบธรรม พระคุณ สติปัญญา พระสิริ และพระพรของพระองค์! ปรนนิบัติพระองค์เกี่ยวข้องกับการยกมือของคุณในการนมัสการด้วยความตั้งใจ และยกย่องว่าพระองค์เป็นผู้ใด พูดถ้อยคำออกจากวิญญาณของคุณที่ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์

ไม่เพียงพอที่จะพูดแค่ว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์ยกย่องพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ และข้าพระองค์นมัสการพระองค์!” การนมัสการของคุณจะต้องมีเนื้อหา คุณควรพูดว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงยอดเยี่ยม เปี่ยมด้วยพระเมตตา ความรัก ความกรุณา และความยิ่งใหญ่” นั่นเป็นสิ่งที่แตกต่าง คุณได้เพิ่มเนื้อหาเข้าไป พระธรรมสดุดีเต็มไปด้วยข้อความที่เต็มด้วยพระวิญญาณและเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจซึ่งยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ คุณสามารถใช้ตัวอย่างเหล่านั้นในการนมัสการและการสรรเสริญของคุณต่อพระเจ้า

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา จากส่วนลึกของหัวใจ ข้าพระองค์ยกย่องความยิ่งใหญ่และพระนามที่หาใครเปรียบได้ของพระองค์ เพราะว่าพระองค์เพียงผู้เดียวที่สมควรได้รับการสรรเสริญ พระองค์ทรงมีความเมตตา และยิ่งใหญ่ ชอบธรรม มีความกรุณา ความรักของพระองค์นั้นเกินความเข้าใจ พระองค์ทรงยิ่งใหญ่และสมควรได้รับการสรรเสริญ ข้าพระองค์ถวายเกียรติแด่พระองค์ในวันนี้และตลอดไป อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: วิวรณ์ 19:1; ฮีบรู 13:15; สดุดี 104:1; วิวรณ์ 7:11-12


Comments are closed