อาทิตย์ ที่ 30 มีนาคม 2014

โลกใหม่ยังไม่สิ้นสุด
The Regeneration Is Not Over

“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในโลกใหม่คราวเมื่อบุตรมนุษย์จะนั่งบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองนั้น พวกท่านที่ได้ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบัลลังก์สิบสองที่ พิพากษาชนอิสราเอลสิบสองเผ่า” (มัทธิว 19:28)

     (ข้อพระคัมภีร์ในภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งของเครื่องหมายคอมม่าถูกวางไว้ในตำแหน่งที่อาจทำให้เข้าใจผิดได้ “…พวกท่านที่ได้ติดตามเรามา…” ควรจะมาหลังจากคำว่า “โลกใหม่” (ซึ่งในภาษาไทยอยู่ข้างหลัง)

คุณอาจจะถามว่า “แล้วมันต่างกันอย่างไร?” ความแตกต่างนั้นมากมายเหลือเกิน พระเยซูไม่ได้กำลังกล่าวถึงโลกใหม่ในฐานะบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่เป็นบางสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ผู้แปลอาจจะคิดว่าพระเยซูคริสต์กำลังกล่าวถึงการสร้างใหม่ การสร้างใหม่อาจคล้ายกับการเปลี่ยนใหม่ แต่ไม่เหมือนกัน ในกิจการ 3:21 พระคัมภีร์ได้ให้ตัวอย่างของการสร้างใหม่ “พระองค์นั้นสวรรค์จะต้องรับไว้จนถึงวาระเมื่อสิ่งสารพัดจะตั้งขึ้นใหม่ ตามซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้โดยปากบรรดาผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่กาลโบราณ” การสร้างใหม่ การสู่สภาพเดิม การกลับคืน การก่อสร้างใหม่ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งในอนาคต แต่โลกใหม่นั้นคือการบังเกิดใหม่ เป็นการเปลี่ยนใหม่ ไม่ใช่การฟื้นฟูใหม่

เมื่อคุณบังเกิดใหม่คุณได้รับชีวิตใหม่ “พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์” (ทิตัส 3:5) พระเยซูได้มาเพื่อเริ่มต้นโลกใหม่นี้กับสาวกของพระองค์ ดังนั้นเหตุผลที่พระองค์กล่าวกับพวกเขาว่า “…ในโลกใหม่คราวเมื่อบุตรมนุษย์จะนั่งบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองนั้น พวกท่านที่ได้ติดตามเรามา…” เหล่าสาวกของพระองค์จะได้รับรางวัลในอนาคต ในการที่ติดตามพระองค์ในโลกใหม่ แต่ยังไม่สิ้นสุดอย่างแน่นอน

เรากำลังประกาศข่าวประเสริฐ และออกไปทำงานของโลกใหม่ในวันนี้ เราอยู่กับพระองค์ในโครงการที่จะนำคนเข้าสู่การบังเกิดใหม่ของพระวิญญาณ เราจะได้รับรางวัลในการติดตามพระองค์ในโลกใหม่นี้เช่นกัน

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์มีความยินดีที่ได้รับการทรงเลือกจากพระองค์ให้มีส่วนร่วมในการรับใช้แห่งการคืนดีกัน เพื่อทำงานซึ่งพระเยซูทรงเป็นผู้เริ่มต้น ทั้งการปฏิบัติและการสอน ข้าพระองค์ตระหนักถึงความรับผิดชอบของข้าพระองค์ในฐานะผู้รับใช้คนหนึ่ง และข้าพระองค์จะประกาศข่าวดีและนำคนมากมายมาถึงความชอบธรรม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:18-19; 2 ทิโมธี 4:2


Comments are closed