ศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2015

โปรแกรมใหม่ผ่านทางพระคำ
A Reprogramming Through The Word

“อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

    พระคำของพระเจ้าให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการแก่คุณ สุขภาพ ความยินดี ความมั่งคั่ง ความรุ่งเรือง พระคุณ สติปัญญา และทุกสิ่งที่การตายของพระคริสต์และการเป็นขึ้นมาของพระองค์ได้นำมาให้เราในฐานะคริสเตียน นั่นคือใจความสำคัญของความรอด ด้วยสติปัญญาของพระคำพระเจ้าในวิญญาณของคุณ คุณมีสิ่งที่จะใช้เพื่อสร้างทุกสิ่งที่คุณต้องการ

ที่บ่อน้ำของสะมาเรีย พระเยซูได้พบกับหญิงคนหนึ่ง และได้ขอหญิงนั้นดื่มน้ำ แต่สังเกตว่าพระองค์เป็นคนยิว ผู้หญิงคนนั้นได้บอกพระองค์ว่าเธอและพระองค์ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกัน และเนื่องด้วยเชื้อชาติจึงได้ปฏิเสธไป พระเยซูจึงตอบไปว่า “…ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้น จะไม่กระหายอีกเลย น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้น จะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 4:13-14) พระเยซูทรงทราบว่าพระองค์สามารถประทานบางสิ่งแก่เธอเพื่อดับกระหายได้ตลอดไป นั่นก็คือพระคำ โดยพระคำ เธอจะสามารถสร้างทุกสิ่งที่เธอต้องการได้

บ่อยครั้ง เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก สิ่งที่พวกผู้คนต้องการคือการบำบัดด้วยพระคำ หรือสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียกว่า “บริโภคพระคำ” พวกเขาจำเป็นต้องฟังพระคำของพระเจ้าและศึกษาพระคำในระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั้งพระคำได้จัดการกับแนวความคิดที่ผิดให้หมดไป และโปรแกรมพวกเขาใหม่เพื่อความสำเร็จ ถ้านั่นไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าคุณจะทำอะไรเพื่อพวกเขา สถานการณ์ของพวกเขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลง

บางครั้ง เมื่อบางคนเจ็บป่วยในร่างกายของพวกเขา ปัญหาที่แท้จริงมีมากกว่าอาการที่สามารถเห็นได้ในร่างกายของเขา ความเจ็บปวดเหล่านั้นอาจมาจากความคิดของพวกเขา มีความแตกต่างระหว่างความเจ็บป่วยของความคิด และความเจ็บป่วยของร่างกาย ดังนั้นเมื่อพวกเขาได้รับการรักษาในร่างกายของพวกเขา ความเจ็บป่วยยังคงอยู่ต่อไปเพราะว่าแท้จริงแล้วเป็นปัญหาของความคิดหรือจิตใจ ทางออกคือการตั้งโปรแกรมทางความคิดของพวกเขาใหม่ผ่านทางพระคำเพื่อการรักษาอย่างสมบูรณ์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา พระคำของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ในวันนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงจิตใจและความคิดของข้าพระองค์ โปรแกรมข้าพระองค์เพื่อชีวิตแห่งชัยชนะ ความเชื่อของข้าพระองค์ในพระคำมีชัยชนะในวันนี้และตลอดไปเหนือทุกๆ สถานการณ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 20:32; ฮีบรู 4:12


Comments are closed