ศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2015

แหล่งฤทธิ์เดชของเรา
Our Source Of Power

“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8)

    มีคริสเตียนที่พูดว่า “คริสเตียนที่ไม่อธิษฐานคือคริสเตียนที่ไม่มีฤทธิ์เดช” นั่นคือหนึ่งในการหลอกลวงของซาตาน ฤทธิ์เดชนั้นไม่ได้มาโดยการอธิษฐาน มีฤทธิ์เดชสองอย่างที่พระคัมภีร์กล่าวถึง หนึ่งคือ “ฤทธิ์เดชที่มีพลัง” เป็นความสามารถที่มีพลังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง! คุณจะได้รับฤทธิ์เดชนี้ได้อย่างไร?

นั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงเปิดเผยกับเราในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น คุณได้รับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในชีวิตของคุณ คุณไม่ได้รับโดยผ่านทางการอธิษฐาน ฤทธิ์เดชที่สองที่พระคัมภีร์กล่าวถึงคือ “สิทธิอำนาจ” หมายความถึงฤทธิ์เดชที่ได้รับมา ประสิทธิผลของฤทธิ์เดชนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิอำนาจที่อยู่เบื้องหลัง

เราได้รับสิทธิอำนาจ (ฤทธิ์เดช) ในพระเยซูคริสต์ที่จะเยียบงูและแมลงป่อง และเหนือทุกอำนาจของศัตรู (ลูกา 10:19) “ฤทธิ์เดช” นี่อยู่เบื้องหลังสิทธิอำนาจของเราคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ สิ่งนี้ก็ไม่ได้มาทางการอธิษฐาน แต่ได้ประทานให้แก่เราในพระคริสต์ในฐานะมรดกของเรา

ในมัทธิว 28:18 พระเยซูตรัสว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว” คำว่า “ฤทธานุภาพ” แปลจากภาษากรีกคำว่า “exousia” ซึ่งมีความหมายว่า “สิทธิอำนาจ” ในข้อถัดมาพระองค์ตรัสว่า “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไป…” พูดอีกนัยหนึ่งคือว่า “โดยสิทธิอำนาจของเรา จงออกไป!” พระองค์มอบสิทธิอำนาจของพระองค์ให้เราในทันที ฮาเลลูยา!

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะรู้ว่าเรามีอะไรในพระเยซูคริสต์ เรามีสิทธิอำนาจในพระนามของพระองค์! เรามีฤทธิ์เดชที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและดำเนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติทุกวัน คริสเตียนทุกคนควรจะรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เราจะทำให้เกิดขึ้นในโลกผ่านทางฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในชีวิตของเรา!

คุณได้รับฤทธิ์เดชของพระเจ้าอย่างครบถ้วนที่จะประกาศข่าวประเสริฐและเปลี่ยนแปลงโลกนี้! ฤทธิ์เดชนั้นอยู่ภายในคุณเสมอ เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือแหล่งแห่งฤทธิ์เดชของคุณ!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระวิญญาณองค์เดียวกับที่ชุบให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากความตายนั้นอยู่ภายในข้าพเจ้า! ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีชัยเหนือสถานการณ์ทั้งปวง! ข้าพเจ้าเดินในสิ่งเหนือธรรมชาติ สำแดงสติปัญญาและพระลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งแห่งฤทธิ์เดช กำลัง ความสามารถ และแรงบันดาลใจ พระองค์ทำให้ข้าพเจ้าเป็นที่น่าฉงนสนเท่ห์แก่โลกของข้าพเจ้า! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:16; โรม 13:1; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed