เสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2013

แหล่งกำเนิดใหม่
A New Parentage

“มนุษย์ดินผู้นั้นเป็นอย่างไร มนุษย์ดินทุกคนก็เป็นอย่างนั้น มนุษย์สวรรค์ผู้นั้นเป็นอย่างไร มนุษย์สวรรค์ทุกคนก็เป็นอย่างนั้น” (1 โครินธ์ 15:48)

    พระคัมภีร์บอกเราในพระธรรมปฐมกาลถึงการที่พระเจ้าได้สร้างอาดัม มนุษย์คนแรกจากดิน และได้เป่าลมปราณแห่งชีวิตเข้าไปทางจมูกของเขาเพื่อให้เป็นวิญญาณที่มีชีวิต อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ได้อธิบายเกี่ยวกับเขาว่าเป็น “ดิน” เพราะว่าเขามาจากดินและมีชีวิตธรรมชาติของมนุษย์ “มนุษย์เดิมนั้นกำเนิดจากดินและเป็นมนุษย์ดิน…” (1 โครินธ์ 15:47)

อย่างไรก็ตาม เราได้พบกับอาดัมคนที่สองและเป็นคนสุดท้าย ก็คือพระเยซูคริสต์ “เหมือนมีเขียนไว้แล้วว่า `ทรงสร้างมนุษย์คนเดิมคืออาดัมเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู่’ แต่อาดัมผู้ซึ่งมาภายหลังนั้นเป็นวิญญาณผู้ประสาทชีวิต” (1 โครินธ์ 15:45) อาดัมคนที่สองและคนสุดท้ายนี้ ซึ่งเราเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์ ก็คือพระเยซูคริสต์จากสวรรค์ ไม่เหมือนกับอาดัมคนแรก พระองค์เป็นพระวิญญาณที่ให้ชีวิต เวลานี้เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว ชีวิตภายในคุณนั้นไม่ได้เป็นเหมือนเดิมกับที่คุณได้มาจากพ่อแม่ฝ่ายร่างกาย มีแหล่งกำเนิดใหม่ เวลานี้พระเยซูคริสต์คือรากของคุณ ที่คุณเชื่อมต่อ และบังเกิดจากอาดัมคนที่สองและคนสุดท้าย

ความสัมพันธ์เชื่อมต่อระหว่างคุณกับอาดัมคนแรกได้ถูกแยกออกอย่างสมบูรณ์และตลอดไป โคโลสี 3:3 กล่าวว่า ชีวิตของคุณถูกซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ชีวิตของคุณอยู่ในพระคริสต์ และพระคริสต์คือชีวิตของคุณ (โคโลสี 3:4) สิ่งนี้หมายความว่าชีวิตแรก ซึ่งเป็นชีวิตของโลกนี้ ถูกวางรากใหม่โดยชีวิตของพระคริสต์ ซึ่งเป็นมาจากสวรรค์: มนุษย์เดิมนั้นกำเนิดจากดินและเป็นมนุษย์ดิน มนุษย์ที่สองเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจากสวรรค์ ไม่น่าแปลกที่พระเยซูตรัสว่า “เรามาจากเบื้องบน…” (ยอห์น 8:23)

เหมือนดังที่เราบังเกิดจากลักษณะของอาดัมคนแรก เป็นหน้าที่ของเราที่จะรับเอาภาพลักษณ์ของอาดัมคนที่สอง เราจะต้องสวมใส่ภาพลักษณ์ใหม่ของธรรมชาติใหม่ของเราในพระคริสต์ ทำได้อย่างไร? ก็โดยกล่าวง่ายๆว่า “ใช่ ต่อพระคำของพระเจ้า” ยกตัวอย่างเช่น ใน 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” การตอบสนองของคุณควรจะเป็นว่า “นั่นคือคนที่ฉันเป็น คือผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ และฉันได้สวมใส่ตัวตนใหม่ ซึ่งได้รับการเปลี่ยนใหม่ในความรู้ ตามอย่างภาพลักษณ์ของพระคริสต์ที่ได้สร้างขึ้น”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการอัศจรรย์ของการทรงสร้างใหม่ ชีวิตของข้าพระองค์มาจากเบื้องบน ดังนั้นข้าพระองค์จึงเป็นอิสระจากอิทธิพลที่ไม่ดีของโลกนี้ ข้าพระองค์ได้สวมใส่ร่างกายใหม่ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในความรู้ตามพระฉายของพระองค์ที่สร้างขึ้น

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 3:10; 2 โครินธ์ 3:18


Comments are closed