ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2013

แสวงหาการขยายของอาณาจักรของพระเจ้า
Seek The Expansion Of God’s Kingdom

“แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่ท่าน” (มัทธิว 6:33)

ไม่มีอะไรที่ควรจะมีความสำคัญสำหรับคุณในฐานะลูกของพระเจ้า มากไปกว่าการมีส่วนในการนำวิญญาณ และการขยายแผ่นดินของพระเจ้า มัทธิว 6:33 บอกให้คุณแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและการขยายแผ่นดินของพระเจ้าก่อน และจะทรงเพิ่มพูนสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ บัดนี้เป็นเวลาที่จะอุทิศตัวของคุณในการนำวิญญาณมากกว่าที่เป็นมา เวลามีไม่มาก และพระเจ้ากำลังเชื่อมั่นในตัวคุณ นี่คือวันแห่งความรอด นี่เป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวในยุคสุดท้าย
ในฐานะคนของพระเจ้า เราควรจะตระหนักว่าหน้าที่ความรับผิดชอบในการบอกผู้อื่นเกี่ยวกับความรอดของพระคริสต์ได้ถูกมอบไว้แก่เราแล้ว (2 โครินธ์ 5:18) และเราจะต้องทำงานของพระองค์ที่พระองค์ได้ส่งเราออกไปเมื่อยังวันอยู่ ความสำเร็จที่แท้จริงมาถึง เมื่อคุณเข้าใจนิมิตของพระเจ้า และเข้าร่วมในนิมิตนั้น นิมิตของพระเจ้าคือการที่ความรู้ในพระคำของพระองค์ปกคลุมทั่วทั้งโลกดุจดั่งน้ำที่ปกคลุมท้องทะเล และพระองค์ไว้วางใจให้เราทำสิ่งนั้น พระองค์สร้างให้เราเป็นผู้รับใช้และเป็นพยานแห่งข่าวประเสริฐ
ไม่ว่าอาชีพของคุณคืออะไร เป้าหมายสำคัญที่สุดของคุณควรเป็นการนำวิญญาณให้เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า หนทางหนึ่งในการเข้าร่วมในนิมิตของพระเจ้าอย่างเกิดผลในการประกาศข่าวประเสริฐกับโลกนี้ ก็คือ โดยผ่านการทุ่มเททางการเงินของคุณ คุณจะต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนข่าวประเสริฐทั่วทั้งโลกโดยผ่านทางการถวายของคุณ นี่คือสาเหตุของการจำเริญขึ้นในการเงินของลูกของพระเจ้า (2 โครินธ์ 9:8)
พระเจ้าทรงคาดหวังให้คุณมั่งคั่ง ไม่ใช่เพียงให้คุณสามารถมีมากเพียงพอที่จะดูแลตัวเองและครอบครัวของคุณเท่านั้น แต่เพื่อให้คุณสามารถถวายสำหรับการขยายข่าวประเสริฐออกไป ดังนั้น ในการวางแผนการเงินและทรัพย์สมบัติที่คุณมี จงคิดถึงการขยายอาณาจักรของพระเจ้า เมื่อคุณทุ่มเททรัพย์สินของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ได้ถูกประกาศออกไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก นี่เป็นสติปัญญาของพระเจ้า ขณะที่คุณอยู่อย่างมั่นคงในพระคุณนี้ พระเจ้าจะเพิ่มพูนความสามารถในการให้ของคุณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณสามารถให้ได้มากยิ่งขึ้น และทวีคูณการเงินของคุณอย่างมากมาย

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทวีคูณทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์เพื่อที่จะสามารถให้ได้มากขึ้น ในฐานะผู้ถวายเพื่อข่าวประเสริฐ ความสามารถของข้าพระองค์ในการที่จะถวายเพื่อการขยายข่าวประเสริฐจะเพิ่มพูนขึ้น เพราะว่าพระองค์ได้ประทานพระคุณอย่างมากมายแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีอย่างเพียงพอ มีมากเพียงพอที่จะไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือหรือการสนับสนุน และมีเพิ่มพูนมากขึ้นเพื่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 9:8


Comments are closed