อาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2016

แสดงออกถึงความยินดี

Express Joy

“มีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือ จงให้ผู้นั้นอธิษฐาน มีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือ จงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญ” (ยากอบ 5:13)

    จินตนาการว่าบางคนได้รับข่าวว่าคนที่มีเมตตาคนหนึ่งได้มอบที่ดินมูลค่าหนึ่งร้อยล้านดอลล่าร์ คุณคิดว่าเขาจะรับฟังข่าวนั้นอย่างไร? ข้าพเจ้ามั่นใจอย่างมากว่าเขาจะไม่รับข่าวนั้นโดยตอบเพียงแค่ว่า “ขอบคุณ” เขาจะแสดงความยินดีออกมาอย่างมากในสิ่งที่เขาได้รับ เช่นเดียวกันเมื่อคุณอธิษฐานเผื่อสถานการณ์บางอย่าง บางทีอาจเป็นเรื่องของสุขภาพ และคุณเชื่อว่าพระเจ้าได้ตอบคุณแล้ว จงแสดงออกถึงความยินดี!

หลายปีที่แล้ว ในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังนำการประชุมนมัสการอยู่ และได้เชิญคนออกมาข้างหน้าเพื่ออธิษฐาน พวกเขาทั้งหมดออกมาที่ธรรมมาสน์และอธิษฐาน หลังจากที่อธิษฐานเสร็จ พวกเขากลับไปที่นั่งเหมือนกับพวกเขาเพิ่งถูกตีมา และพระเจ้าทรงตรัสกับข้าพเจ้าว่า “พวกเขาไม่ได้รับคำตอบสำหรับคำอธิษฐานของพวกเขา” พระองค์ไม่ได้บอกว่า “เราไม่ได้ตอบพวกเขา” เพราะว่าพระองค์ทรงตอบเสมอเมื่อเราอธิษฐาน แต่พวกเขาไม่ได้รับคำตอบนั้นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้แสดงออกเหมือนกับคนที่ได้รับคำตอบในสิ่งที่พวกเขาได้อธิษฐานขอ

มีคนที่ได้รับการรักษาหรือการอัศจรรย์อื่นๆ ผ่านการประชุมนมัสการ และเมื่อพวกเขากำลังจะกลับออกไป ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนที่เคยเป็น พวกเขาสูญเสียการรักษา การรักษาของพวกเขาคือหมายสำคัญ พระเจ้าได้ให้ความสนใจกับพวกเขา ทำให้พวกเขาสนใจ แต่คาดหวังว่าพวกเขาจะปฏิบัติความเชื่อของพวกเขาต่อไป พระองค์ต้องการให้พวกเขาชื่นชมยินดี เป็นพยาน และดีใจกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น และทำให้สามารถเก็บรักษาการอัศจรรย์ของพวกเขาไว้ได้ แต่พวกเขาไม่ได้ทำเช่นนั้น

หลายคนไม่รู้ว่าการแสดงออกของพวกเขาคือข้อความอย่างหนึ่ง ความเชื่อถูกแสดงออกในคำพูดและในการกระทำ ถ้าคำพูดและการกระทำของคุณไม่ได้แสดงออกถึงความเชื่อของคุณ ก็จะไม่มีความเชื่อ ทุกครั้งที่คนได้รับบางสิ่งจากพระเจ้าในพระคัมภีร์ พวกเขาแสดงออกด้วยความยินดีของพวกเขา และพระพรของพวกเขาก็คงอยู่ บางคนได้รับมากยิ่งขึ้นอีกจากคำพยานแห่งความยินดีและการขอบพระคุณ ยกตัวอย่างเช่น คนโรคเรื้อนในลูกา 17:11-19
พระคำบอกว่าความเชื่อที่ปราศจากการกระทำ-การตอบสนอง-นั้นตายแล้ว ถ้าคุณยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับคุณ คุณจะต้องแสดงออกเช่นนั้น

คำอธิษฐาน

    ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระบิดา ที่ทำให้ชีวิตของข้าพระองค์เต็มด้วยความยินดีและความสุข ชีวิตของข้าพระองค์เป็นพยานถึงความดีของพระองค์ ข้าพระองค์ออกไปในพระสิริของพระองค์ในวันนี้ ในความชอบธรรม สันติสุข และความยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 8:7-8; 2 พงศาวดาร 20:22


Comments are closed