พุธ ที่ 9 กรกฎาคม 2014

แสดงออกถึงความดีและความสมบูรณ์แบบของพระองค์…
Displaying His Virtues And Perfections…

“แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นไม่ใช่พระสัญญา แต่เป็นข้อความแห่งความจริงและคำสั่ง อ่านในพระคัมภีร์ฉบับแปลของแอมพลิไฟด์เวอร์ชั่น ซึ่งกล่าวอย่างประทับใจว่า “แต่ท่านคือชนชาติที่ถูกเลือกไว้ เป็นปุโรหิตหลวง เป็นพระชาชาติที่มอบถวาย ผู้ที่ถูกซื้อไว้(ของพระเจ้า) ชนชาติพิเศษ เพื่อที่ท่านจะประกาศการดีอันอัศจรรย์และแสดงออกถึงความดีและความสมบูรณ์แบบของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายออกมาจากความมืด เข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” นี่คือจุดประสงค์ที่พระเจ้าทรงเรียกคุณ คุณถูกเรียกเพื่อแสดงออกถึงความดีและความสมบูรณ์ของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายออกมาจากความมืด เข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์!

การถ่อมใจคือความดีอย่างหนึ่ง ความกล้าหาญคือความดีอย่างหนึ่ง ความเชื่อและความหวังต่างก็คือความดี มีตัวอย่างของความดีที่พระเจ้าทรงเรียกคุณให้แสดงออก ไม่ใช่ในเวลาที่ขึ้นไปบนสวรรค์ แต่ที่นี่ในโลกนี้ กาลาเทีย 5:22-23 กล่าวว่า “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย” มีความดีมากกว่านี้ที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้คุณแสดงออกให้แก่โลกของคุณ

ในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ เรามีลักษณะเฉพาะ เราเป็นผลแรก ซึ่งหมายความว่าเป็นสิ่งทรงสร้างแรกและดีที่สุดของพระเจ้า “โดยทรงตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจวาทะ เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้าง” (ยากอบ 1:18) คุณคือมงกุฏแห่งพระสิริ และสิ่งสูงสุดของทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง

พระเจ้าสร้างคุณ ดังนั้นพระองค์จะทรงสำแดงความงามของพระองค์ ความบริสุทธิ์ พระเมตตา พระสิริ ความยอดเยี่ยม และความชอบธรรมของพระองค์ผ่านทางคุณ พระองค์ทรงคาดหวังให้คุณนำคนที่ยังไม่กลับใจใหม่ให้มาถึงความรู้ถึงฤทธิ์แห่งการช่วยให้รอดของพระองค์ พระองค์ปรารถนาให้คุณนำพวกเขามาสู่แสงสว่างแห่งพระคำของพระองค์ ผ่านทางการดำเนินชีวิตของคุณ สิ่งที่คุณทำ และถ้อยคำที่คุณพูด ในทุกวันที่คุณแสดงออกถึงความดีและความสมบูรณ์แบบของพระองค์ หัวใจของพวกเขาจะหันไปหาพระองค์เพื่อรับเอาความรอด

คำอธิษฐาน
    สรรเสริญพระเจ้าและพระบิดาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ได้ทำให้ข้าพระองค์เป็นความอัศจรรย์ใจ! ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นภาชนะในการสำแดงความดีอันมหัศจรรย์ของพระองค์ และสำแดงความดีและความสมบูรณ์แบบของพระองค์แก่โลกของข้าพระองค์ ความงาม ความยอดเยี่ยม สง่าราศี เกียรติ และความรุ่งเรืองของพระองค์ได้สำแดงออกสำหรับโลกนี้ได้เห็นผ่านทางข้าพระองค์ และคนมากมายจะมาถึงความสว่างแห่งความรุ่งเรืองของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 5:16; สดุดี 71:7; สดุดี 79:13


Comments are closed