พฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2016

แสดงความรักของคุณที่มีต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์
Express Your Love For The Holy Spirit
“เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป” (ยอห์น 14:16)

    สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราในฐานะคริสเตียนคือการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราหลายคนอาจทำอะไรก็ได้เพื่อพิสูจน์ความรักที่เรามีให้พระเยซู บางคนอาจพูดว่า “ถ้าฉันสามารถเห็นพระเยซูตอนนี้ ฉันจะเข้าไปกอดพระองค์ ฉันจะโน้มตัวลงที่พระบาทของพระองค์และเช็ดฝุ่นให้พระองค์” คุณสามารถทำทั้งหมดนั้นให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเหมือนพระเยซู และพระองค์ทรงอยู่ที่นี่กับเรา

เมื่อคุณรักพระเยซูมาก และพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อพระองค์ คุณสามารถสำแดงความรักนั้นให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราไม่ได้มีอะไรที่ด้อยกว่าสาวกของพระเยซูในสมัยพระคัมภีร์ เรามีการสถิตอยู่เดียวกันของพระเจ้าที่พวกเขามีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ จนกว่าคุณจะตระหนักถึงสิ่งนี้ การเป็นคริสเตียนของคุณก็เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของศาสนาเท่านั้น คุณจะต้องตระหนักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เป็นเพียงแค่บุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวตนที่แท้จริงของพระคริสต์ด้วย

พูดอีกนัยหนึ่งคือว่าโดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะไม่มีพระคริสต์ พระเยซูจะไม่เป็นทั้งหมดที่พระองค์ทรงเป็น ทุกอย่างที่คุณรักเกี่ยวกับพระเยซูก็จะไม่มีอยู่ การสำแดงของพระเจ้าที่คุณพบในพระเยซู ที่ให้ความรักที่มีต่อพระเยซูกับคุณ ทั้งหมดนั้นอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกสิ่งที่คุณต้องการในพระเยซู ความชื่นชมและความรักในพระเยซูนั้นอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ตอนนี้พระเยซูทรงสถิตในสวรรค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ที่นี่กับเรา และสิ่งที่สวยงามเรื่องนี้คือว่าเราสามารถอยู่กับพระองค์ทุกหนแห่ง พวกสาวกไม่สามารถพาพระเยซูกลับบ้านไปกับพวกเขา พวกเขาอยู่กับพระองค์ในช่วงเวลาที่พวกเขาตื่น ในช่วงเวลาทำงาน แต่เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปแล้ว พวกเขาต้องต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อแทนที่พระเยซูที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ดังนั้นพวกเขาไม่ได้คิดถึงพระเยซู เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับพวกเขา พวกเขารักพระวิญญาณบริสุทธิ์และเดินกับพระองค์เหมือนที่พวกเขาได้เดินกับพระเยซู

ดังนั้นจงตระหนักถึงการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคุณ ศาสนาคริสต์โดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นเพียงแค่ศาสนาเท่านั้น ไม่น่าแปลกที่พระเยซูตรัสไว้ในยอห์น 14:16-17 “เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป คือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ท่ามกลางท่าน”

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รักและยกย่องพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งสำหรับข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้ปลอบประโลม ผู้ช่วย ที่ปรึกษา ผู้สนับสนุน ผู้เสริมกำลัง ผู้อธิษฐานวิงวอน และผู้เป็นกำลังใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความสามารถและสติปัญญาของพระองค์ที่ทำงานภายในข้าพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์ยอมจำนนทั้งหมดต่อพระองค์ เพื่อรับใช้และถวายเกียรติแด่พระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 15:26; เอเฟซัส 4:30


Comments are closed