วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2013

แสงสว่างท่ามกลางความมืดมิด
Light Through Darkness

“จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ขึ้นมาเหนือเจ้า เพราะว่า ดูเถิด ความมืดจะคลุมแผ่นดินโลก และความมืดทึบจะคลุมชนชาติทั้งหลาย แต่พระเยโฮวาห์จะทรงขึ้นมาเหนือเจ้า และเขาจะเห็นสง่าราศีของพระองค์เหนือเจ้า และบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้า และกษัตริย์ทั้งหลายยังความสุกใสแห่งการขึ้นของเจ้า” (อิสยาห์ 60:1-3)

    คุณเคยแปลกใจหรือไม่ว่าทำไมมีคนที่ชั่วร้าย และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความโหดร้าย? เหมือนที่เกิดขึ้นหลายปีที่แล้วในเซียร์ราลีโอน ที่มีหลายคนต้องสูญเสียอวัยวะ รวมทั้งเด็กเล็กๆ ข้าพเจ้ายังจำได้ตอนที่ดูสาระคดี เมื่อผู้เคราะห์ร้ายเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขา นักล่า บางคนเป็นทหารเด็ก ที่ทำความเสียหาย และไม่มีการยับยั้งไว้ พวกเขาทำมันโดยปราศจากความเป็นมนุษย์ และชั่วร้าย

การกระทำที่โหดร้ายเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวของมันเอง แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยอำนาจของมารร้ายเหนือคนที่เรามีอำนาจในพระนามของพระเยซู ดังนั้นในฐานะลูกของพระเจ้า คุณจะต้องใช้สิทธิอำนาจของคุณอย่างต่อเนื่อง ในพระนามพระเยซู เพื่อต่อสู้อำนาจของมารร้ายที่ล่อลวงคนเหล่านั้นให้เข้าสู่การกระทำที่ชั่วร้าย ทำลายอิทธิพลของมันเหนือคนเหล่านั้น

ในมาระโก 16:17 พระเยซูตรัสเกี่ยวกับผู้ที่เชื่อว่า “มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา…” และในมัทธิว 5:14 พระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก…” สถานที่มืดของโลกนี้อาจจะเต็มไปด้วยความโหดร้าย แต่เราสามารถทำบางอย่างกับมันได้ ดังนั้นอย่าเงียบอยู่ เราเป็นแสงสว่างในโลกที่มืดมิดนี้ คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้น แต่คุณสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จากที่คุณอยู่ โดยผ่านคำอธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซู

คุณมีพลังที่จะขัดขวางมารร้ายได้ และยืนยันว่าสันติสุขของพระเจ้าจะปกครองประเทศทั้งหลาย และครอบครองจิตใจของมนุษย์ อธิษฐานอย่างเจาะจงในวันนี้สำหรับคนเหล่านั้นที่อยู่สถานที่ซึ่งมีการสู้รบ โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ ที่ถูกวางไว้ผิดที่โดยผ่านการกระทำที่รุนแรงนี้ อธิษฐานที่พวกเขาจะพบกับการปลอบประโลมและสันติสุขในพระเจ้า และโดยผ่านการแทรกแทรงของพระวิญญาณบริสุทธ์และการทำงานของทูตสวรรค์นั้น หลายคนจะได้ถูกนำมาถึงความรอด

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์ต่อสู้กับแผนการอันชั่วร้ายของมารที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในที่ต่างๆ ของโลกนี้ ข้าพระองค์กล่าวสันติสุข และประกาศว่าการประกาศข่าวประเสริฐจะดำเนินไปโดยปราศจากการขัดขวางในทุกชนชาติ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 10:19; ฟิลิปปี 2:9-10


Comments are closed