พฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม 2014

แยกความจริงจากข้อเท็จจริง
Separate The Truth From Facts

“ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพลับพลาของพระองค์ ผู้ใดจะอยู่บนภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค์ คือผู้ที่ดำเนินในความเที่ยงธรรม และประพฤติตามความชอบธรรม และพูดความจริงจากใจของตน” (สดุดี 15:1-2)

    ในพระธรรมยอห์น 8:32 พระเยซูคริสต์กล่าวว่า “และท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริง และความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย” ความจริง (The truth) ที่พระองค์พูดถึงในที่นี่คือความจริงในอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งแตกต่างจากข้อเท็จจริง(fact) มีทั้งข้อเท็จจริงและความจริง ความจริงคือสิ่งที่เป็นจริง แต่ข้อเท็จจริงบางอย่างอาจไม่เป็นจริงก็ได้

ข้อเท็จจริงอาจเป็นจริง แต่ไม่ใช่ทุกครั้งไปที่จะเป็นจริง ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบทางการแพทย์อาจจะแสดงให้เห็นว่าคริสเตียนคนนั้นมีเนื้อร้ายหรือติดเชื้อบางอย่างในร่างกายของเขา การวินิจฉัยโรคโดยคุณหมอนั้นเป็นข้อเท็จจริงแต่ไม่ใช่ความจริง แล้วอะไรละคือความจริงในบริบทนี้? ความจริงคือพระคำของพระเจ้าที่เปิดเผยเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในฐานะคริสเตียน เนื้อร้ายที่กำลังโตขึ้นอาจจะยังอยู่ตรงนั้น แต่พระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นความจริง และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง บอกว่าคุณสมบูรณ์แบบในพระคริสต์ (1 เปโตร 2:24) หันสายตาคุณออกไปจากข้อเท็จจริงที่เห็นได้นี้และปรับความสนใจของคุณให้อยู่ในความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า ซึ่งยืนยันถึงสุขภาพจากพระเจ้าของคุณ นั่นเป็นผลของความเชื่อ มันเปลี่ยนข้อเท็จจริงโดยการปฎิเสธที่จะสนใจมัน ปฏิเสธที่จะใคร่ครวญถึงมัน ปฏิเสธที่จะรับรู้ถึงมัน

ให้เอาใจใส่ถ้อยคำของพระเจ้า พระองค์ไม่ได้กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจะรู้จักข้อเท็จจริง และข้อเท็จจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย” พระองค์ทรงตรัสว่า “และท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริง และความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย” ความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าที่ปลดปล่อยคุณจาก”ข้อเท็จจริง”แห่งชีวิต ดังนั้น คุณคิดและพูด “ความจริง” เท่านั้นซึ่งก็คือพระคำของพระเจ้า “…พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง” (ยอห์น 17:17)

พระคัมภีร์ตอนต้นกล่าวถึงเรื่องการพูดความจริงจากใจของคุณ คุณพูดความจริงจากใจของคุณอย่างไร? เริ่มจากการคิดความจริงในใจของคุณ ถ้าคุณไม่คิดความจริงในใจของคุณ คุณก็จะไม่พูดความจริง ความจริงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสเกี่ยวกับคุณในพระคำของพระองค์ นั่นคือทั้งหมดที่คุณควรให้ความสำคัญในชีวิตของคุณ นั่นคือทั้งหมดที่ควรจะมีอิทธิพลกับความคิดและคำพูดของคุณ ถ้าบางคนบอกคุณว่า “คุณไม่ฉลาดเท่าไหร่ คุณไม่มีอะไรพิเศษเลย” โดยทันทีทันใดนั้น คุณควรปฎิเสธสิ่งเหล่านั้น และบอกตัวคุณเองข้างในว่า “ฉันรู้ว่าฉันเป็นใคร ฉันเป็นสมบัติล่ำค่าของพระเจ้า ฉันไม่มีข้อบกพร่อง ฉันมีปัญญาเป็นเลิศ และฉันยอดเยี่ยม!”

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ พระคำเป็นความจริงที่ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตวันนี้และทุกๆวัน พระคำของพระองค์ให้แสงสว่างและความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ และเพิ่มกำลังความเชื่อให้ยึดทั้งหมดที่พระองค์มอบให้แก่ข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์ดำเนินอย่างมีชัยชนะ ทำให้ทางของข้าพระองค์เจริญรุ่งเรือง เมื่อข้าพระองค์ใช้ชีวิตในพระคำและโดยพระคำของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 4:14-15; โยชูวา 1:8


Comments are closed