ศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2016

แผ่นดินสวรรค์อยู่ที่นี่แล้ว

The Kingdom Is Here Already

“พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” (ยอห์น 3:3)

    สังเกตในข้อพระคำตอนต้นว่าพระเยซูไม่ได้ตรัสว่า “ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” พระองค์ตรัสว่า “ผู้นั้นจะไม่สามารถเห็น…” พูดอีกนัยหนึ่งคือว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ที่นี่ในปัจจุบันแล้ว คุณไม่สามารถมองเห็นได้จนกว่าคุณจะบังเกิดใหม่ และมีชีวิตของแผ่นดินนั้น แผ่นดินของพระเจ้าอยู่ที่นี่กับเราในปัจจุบัน เป็นทั้งหมดของอิทธิพลของพระเจ้าที่ปกคลุมเหนือโลกนี้และสวรรค์ อยู่ทุกหนแห่ง แต่การสำแดงของแผ่นดินนั้นไม่ได้อยู่ทุกที่

พระเจ้าได้ส่งพระเยซูมาเพื่อสถาปนาแผ่นดินสวรรค์ แผ่นดินสวรรค์คือแผ่นดินของพระเจ้าที่นำโดยพระเยซูคริสต์ถูกสถาปนาบนโลกนี้ผ่านทางพระกิตติคุณ คุณสามารถมีส่วนในแผ่นดินนั้นได้เมื่อคุณต้อนรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณ ในการบังเกิดใหม่ เมื่อคุณบังเกิดใหม่คุณจะเริ่มต้น “มองดู” สิ่งต่างๆ เปลี่ยนไป คุณจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น คุณจะได้ยินในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยิน คุณจะรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ แม้ว่าคุณจะอยู่ในที่เดียวกับคนเหล่านั้นก็ตาม

จำไว้ว่า เมื่อพระเจ้าตรัสกับพระเยซูบนไม้กางเขนนั้น ผู้คนบอกว่าเป็นเสียงฟ้าร้อง บางคนกล่าวว่า “ทูตสวรรค์พูดกับพระองค์” พวกเขาไม่เข้าใจ แต่เราก็ยังได้รับความหมายของถ้อยคำเหล่านั้น ดังนั้น “ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” เขาไม่สามารถได้ยินหรือรู้ได้ แต่เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณจะมีสายตาที่มองเห็นความล้ำลึกและความลับของพระเจ้า เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์ คุณจะสามารถเข้าใจได้ เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าภายในคุณจะเปิดเผยพระคำนั้นแก่คุณ พระองค์จะทำให้ความล้ำลึกของแผ่นดินสวรรค์ชัดเจนสำหรับคุณ เพราะว่าพระคำได้กล่าวไว้ว่า “…ข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์ ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้…” (มัทธิว 13:11)

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์เข้าสู่แผ่นดินแห่งพระบุตรของพระองค์ ตามพระเมตตาของพระองค์ โดยการชำระล้างและเปลี่ยนใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับแผ่นดินของพระองค์ซึ่งอยู่ในใจของข้าพระองค์ และสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้าพระองค์ที่เปิดเผยความล้ำลึกของแผ่นดินสวรรค์แก่ข้าพระองค์ ด้วยความสามารถในการเข้าใจความจริงฝ่ายวิญญาณ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเศเคียล 11:19-20; 2 โครินธ์ 5:17


Comments are closed