ศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2018
แผ่นดินของพระองค์ในหัวใจของเรา
HIS KINGDOM IN OUR HEARTS

“หลังจากยอห์นถูกจับแล้ว พระเยซูเสด็จมายังแคว้นกาลิลี ทรงประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า” (มาระโก 1:14)

     พระเยซูเสด็จมาเทศนาข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า พระองค์ตรัสว่า เวลามาถึงแล้ว แผ่นดินของพระเจ้าอยู่ที่นี่ (มาระโก 1:15) แผ่นดินของพระเจ้า คือ อะไร? ประการแรก แผ่นดินของพระเจ้า ไม่ใช่สถานที่ แต่คือ การปกครองของพระเจ้า เป็นที่ที่พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นที่ที่พระองค์เป็นเจ้านาย และปกครอง เป็นที่ที่พระองค์รับผิดชอบ และสำแดงพระองค์ นั่นคือ พระสิริ และความดีงามของพระองค์

นั่นเป็นสาเหตุที่พระเยซูตรัสว่า เมื่อพวกเขาบอกท่านว่า “แผ่นดินของพระเจ้าอยู่ที่นั่น” หรือ “มันอยู่ที่นี่” อย่าเชื่อ เพราะแผ่นดินของพระเจ้าจะไม่มาด้วยสิ่งที่จะสังเกตได้ แผ่นดินของพระเจ้านั้นอยู่ท่ามกลางพวกท่าน (ลูกา 17:20-21) แผนการของพระเจ้า คือ การตั้งแผ่นดินของพระเจ้าไว้ในหัวใจของมนุษย์ แต่มันเป็นแผ่นดินฝ่ายวิญญาณ

ระลึกว่า เมื่อพระเยซูถูกนำมาต่อหน้าปีลาต ใน ยอห์น 18:36-37 ปีลาตถามคำถามบางอย่างจากพระองค์ ซึ่งพระองค์ตอบสนองว่า “…แผ่นดินของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้…” (ยอห์น 18:36) แผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่โครงสร้างทางกายภาพ แต่พระเยซูตรัสว่า “มันได้มาแล้ว” จริง ๆ แล้ว มันได้มาแล้ว มันอยู่ในหัวใจของคุณ ข่าวประเสริฐของแผ่นดินของพระเจ้า ซึ่งพระเยซูได้เทศนา คือ “สวัสดีทุกคน แผ่นดินของพระเจ้าสามารถถูกสถาปนาขึ้นในหัวใจของคุณในเวลานี้ มันได้มาถึงแล้ว! ใครก็ตามที่เชื่อ ในตอนนี้ สามารถกลายเป็นสาขาใหญ่ และศูนย์กลางการดำเนินงานของพระเจ้าได้” นี่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
ในเวลาของอับราฮัม, โมเสส, เอลียาห์, เอลีชา, ซาโลมอน และบรรพบุรุษในอดีต แต่เป็นไปได้ในเวลาของเรา

เมื่อพระเยซูเสด็จมา พระองค์นำแผ่นดินของพระเจ้ามากับพระองค์ด้วย ตอนนี้ เมื่อเรารับพระองค์ เราก็มีแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของเรา นั่นคือ สันติสุข, ความงดงาม, พระสิริ, พระคุณ และชีวิตของพระเจ้า ซึ่งได้ถูกตั้งไว้ในหัวใจของคุณ! พระเจ้าทรงมีบ้านอยู่ในคุณแล้ว ในเวลานี้ ชีวิตที่พระองค์ได้นำมาให้แก่เรา และนำเราเข้าไป ช่างดีอะไรเช่นนี้! ช่างเป็นข่าวประเสริฐอะไรเช่นนี้

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับแผ่นดินของพระเจ้า ซึ่งได้ถูกสถาปนาไว้ในหัวใจของข้าพระองค์ ซึ่งนำชีวิตแห่งพระสิริเข้ามาในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ป่าวประกาศว่า ชีวิตของข้าพระองค์อยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ และข้าพระองค์สำแดงคุณธรรม, ความยอดเยี่ยม, ความสมบูรณ์แบบ และความงดงาม ออกมา ในพระนามพระเยซู อาเมน!
ศึกษาเพิ่มเติมโคโลสี 1:27


Comments are closed