เสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2017

แนวความคิดของความรุ่งเรือง
A Mentality Of Prosperity
“เมื่อเจ้าทั้งหลายเก็บเกี่ยวผลผลิตในไร่นา ห้ามเกี่ยวเก็บผลผลิตที่ขอบไร่นาจนหมด เมื่อเกี่ยวแล้วก็ห้ามเก็บเมล็ดที่ตกหล่น ห้ามเก็บผลที่สวนองุ่นจนหมด ห้ามเก็บองุ่นที่ตกในสวนของเจ้า จงเหลือไว้ให้คนยากจนและคนต่างด้าวบ้าง เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า..”. (เลวีนิติ 19:9-10)

    ในข้อพระคำตอนต้น พระเจ้าได้ประทานข้อปฏิบัติแก่ชนชาติอิสราเอลในสิ่งที่พวกเขาควรจะทำเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตของพวกเขา พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “เมื่อเจ้าทั้งหลายเก็บเกี่ยวผลผลิตในไร่นา ห้ามเกี่ยวเก็บผลผลิตที่ขอบไร่นาจนหมด เมื่อเกี่ยวแล้วก็ห้ามเก็บเมล็ดที่ตกหล่น” พูดอีกนัยหนึ่งคือว่า “อย่าเก็บเกี่ยวทุกสิ่ง อย่าเก็บเกี่ยวเมล็ดที่ตกหล่น” พระองค์ไม่ต้องการให้พวกเขาเก็บสิ่งที่เหลืออยู่ นั่นคือพระบัญญัติ พวกเขาจะต้องเหลือบางส่วนไว้ในทุ่งนา สำหรับคนที่ยากจน ลูกกำพร้า และแม่ม่าย

มีบางคนที่ไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาจึงไม่ได้มีความก้าวหน้าในชีวิตของพวกเขา บางคนอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีก แต่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่คุณเห็นหรือไม่ว่า พระเจ้าไม่ได้สามัคคีธรรมกับคนที่มีแนวความคิดที่ยากจน มีแนวความคิดของความรุ่งเรือง และมีแนวความคิดของความยากจน ยกตัวอย่างเช่น บางคนสวมเสื้อผ้าของพวกเขาจนกระทั่งเสื้อเหล่านั้นเก่าจนขาด น่าเศร้าอย่างมาก! สามารถเป็นสิ่งของส่วนตัวอะไรก็ตาม พวกเขาจะใช้สิ่งเหล่านั้นจนกว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่ดีพอที่จะให้กับคนอื่นได้ แนวความคิดเหล่านั้นดึงดูดความยากจน และทำให้หลายคนอยู่ในสภาพที่ไม่ดีในเวลาที่ยาวนาน

ไม่ว่าพระเจ้าจะอวยพรคุณด้วยอะไรก็ตาม ไม่สำคัญว่าจะเล็กน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะมากมายเพียงใด ให้มีท่าทีนี้: เมื่อคุณใช้สิ่งเหล่านั้น ให้สิ่งเหล่านั้นดีเพียงพอสำหรับคนอื่น เมื่อให้สิ่งเหล่านั้นแก่คนอื่น ให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่ดีพอที่จะใช้อย่างมีเกียรติ นั่นคือวิถีทางในการดำเนินชีวิต ไม่ควรมีอะไรที่คุณเป็นเจ้าของที่คุณไม่สามารถให้คนอื่นได้

พระเจ้าต้องการให้คุณเป็นพระพรแก่คนอื่นที่ไม่ได้รับพระพรมากเท่ากับคุณ มีสิ่งที่คุณไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว แต่คุณก็ยังเก็บมันเอาไว้ นั่นไม่ใช่ท่าทีของความรุ่งเรือง ทำตามพระคำ เข้าไปในห้องเก็บของของคุณและรื้อเอาสิ่งที่คุณกองเอาไว้และคงไม่มีวันจะได้ใช้ในอีกสองหรือสามปีออกมา ให้สิ่งเหล่านั้นออกไป และมองดูชีวิตของคุณก้าวสูงขึ้นไป

คำอธิษฐาน
    สรรเสริญพระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ซึ่งโปรดอวยพรข้าพระองค์ด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณในสวรรค์ในพระคริสต์! เพราะว่าในความครบบริบูรณ์ของพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้รับ และพระคุณเหนือพระคุณ ข้าพระองค์เป็นพระพรแก่คนที่อยู่รอบข้าง และผลก็คือ ข้าพระองค์รุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 11:24; 1 ทิโมธี 6:17-19; ลูกา 6:38


Comments are closed