วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม   2019

แทนที่ ไม่ใช่ซ่อมแซม
Supplanted, NOT Supplemented

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

คนที่บังเกิดใหม่แล้วไม่ได้มีชีวิตหรือธรรมชาติ 2 อย่าง เขามีแค่อย่างเดียว และนั่นคือชีวิตของพระเจ้า เมื่อคุณบังเกิดใหม่ชีวิตใหม่ได้ถูกนำเข้าสู่วิญญาณของคุณ และชีวิตมนุษย์ที่คุณได้รับมาจากพ่อแม่ฝ่ายโลกของคุณหยุดลง นั่นคือสิ่งนี้ถูกแทนที่ด้วยชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า! นี่ไม่ใช่สิ่งที่สามารถคิดค้นได้ในห้องทดลอง สิ่งนี้คือวิญญาณ

ยิ่งกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในสวรรค์อย่างที่บางคนคิด แต่ได้เกิดขึ้นแล้ว นั่นคือข่าวสารของพระคริสต์ พระองค์มาเพื่อประทานให้ชีวิตของพระเจ้าให้แก่เรา เพื่อทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้า “…ท่าน​ที่​รัก​ทั้ง​หลาย เดี๋ยว​นี้​เรา​เป็น​ลูก​ของ​พระ​เจ้า และ​เรา​จะ​เป็น​อย่าง​ไร​ต่อ​ไป​ข้าง​หน้า​นั้น​เรา​ยัง​ไม่​รู้ แต่​เรา​รู้​ว่า​ใน​เวลา​ที่​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​มา​ปรา​กฎนั้น เรา​จะ​เป็น​เหมือน​อย่าง​พระ​องค์ เพราะ​ว่า​เรา​จะ​เห็น​พระ​องค์​อย่าง​ที่​พระ​องค์​ทรง​เป็น​อยู่​นั้น (1 ยอห์น 3:1-2) 2 โครินธ์ 5:17 ยืนยันสิ่งนี้โดยบอกว่า ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​อยู่​ใน​พระ​คริสต์ เขา​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เก่าๆ ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้ง​นั้น”

สังเกตวลีที่ว่า “คนที่ถูกสร้างใหม่” สิ่งนี้สื่อถึงบางอย่างที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก เป็นสิ่งที่ใหม่ หรือแม้กระทั่ง “แปลก” เหมือนกับการที่คุณเห็นบางอย่างแวบๆ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าคืออะไร และคุณสามารถอธิบายได้ดีที่สุดด้วยการพูดว่า “ฉันเห็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง มันไม่ใช่แมวหรือหมา แต่ฉันไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร มันเป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่แปลกๆ” สิ่งนี้ไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณเคยเห็นมาก่อน

นี่เหมือนกับการอ้างถึงของเปาโลใน 2 โครินธ์ 5:17 เราเป็นสายพันธุ์ใหม่ นั่นคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นมนุษย์ประเภทใหม่! เมื่อคุณตระหนักถึงสิ่งนี้และเข้าใจว่าสิ่งที่คุณมีไม่ได้เป็นการผสมผสานระหว่างธรรมชาติของพระเจ้าและมนุษย์ คุณก็จะหยุดต่อสู้ดิ้นรนเพื่อดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และคุณจะพบว่าตัวเองทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณสำเร็จอย่างเปี่ยมไปด้วยพระสิริจากตำแหน่งของการพักผ่อน ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ชีวิตเก่าของฉันได้ถูกแทนที่ด้วยชีวิตของพระเจ้าซึ่งเหนือกว่าความเจ็บป่วย โรค ความพ่ายแพ้ และความเสื่อมโทรมทุกอย่างที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ตามธรรมชาติ ธรรมชาติของพระเจ้าได้ทำให้ฉันเป็นเจ้านายเหนือสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการปกครองเหนือระบบที่น่าสังเวชของโลก ธรรมชาติของความชอบธรรมได้ทำให้ฉันเดินในน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ในวันนี้ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:1 ยอห์น 5:13;  1 ยอห์น 4:17


Comments are closed