พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2017
แข็งแรงจากภายใน
Tough On The Inside
“เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดา (คำว่า บิดา ของทุกตระกูลในสวรรค์ก็ดี บนแผ่นดินโลกก็ดี มาจากคำว่าพระบิดานี้ ข้าพเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งภายในจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญาณของพระองค์แก่พวกท่าน ตามพระสิริอันอุดมของพระองค์” (เอเฟซัส 3:14-16)

     ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้ากำลังสนทนากับบางคนที่ได้กล่าวกับข้าพเจ้าว่า “ฉันคิดว่าฉันอ่อนแอภายใน” เหตุผลที่เขาคิดเช่นนั้นเพราะว่าเขาตระหนักว่าในสิ่งมากมายของชีวิต เขาขาดความตั้งใจ เขาไม่ได้ดูเหมือนว่ามีแรงปรารถนาหรือความกล้าหาญที่ยืนหยัดเพื่อสิ่งใดเลย เมื่อเขาไม่ชอบบางสิ่ง เขาไม่สามารถต่อสู้มันได้ เพราะว่าเขามีความกลัวภายใน แต่เมื่อคุณรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งต่างๆ ก็จะแตกต่างออกไป คุณจะเข้มแข็งจากภายใน

ข้อพระคำตอนต้นนั้นเป็นคำอธิษฐานของพระวิญญาณผ่านทางเปาโลสำหรับคริสตจักรในเอเฟซัส เขาอธิษฐานว่าพวกเขาจะได้รับการเสริมกำลังโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จากภายในพวกเขา พระองค์ต้องการให้พวกเขามีกำลังภายในเพราะว่ามีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการเสริมกำลังจากภายใน คำอธิษฐานเดียวกันนี้เป็นพระพรสำหรับในวันนี้ เนื่องจากเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า พระเจ้าต้องการให้คุณได้รับการเสริมกำลังโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในมนุษย์ภายใน และอธิษฐานให้สิ่งนี้เกิดขึ้น

ตอนนี้ เนื่องจากพระองค์ได้อธิษฐานให้สิ่งนี้เกิดขึ้น นั่นหมายความว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณไม่ต้องอธิษฐานอีกครั้งเพื่อที่พระองค์จะเสริมกำลังคุณ หรือบ่นถึงการขาดกำลัง แต่ให้ตอบสนองต่อพระคำของพระองค์โดยประกาศว่าคุณได้รับการเสริมกำลังจากภายใน! ถ้าคุณไม่สามารถตัดสินใจที่สำคัญได้ในชีวิต เนื่องจากความกลัว นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ ยืนอยู่ต่อหน้ากระจก ชี้ไปที่เงาสะท้อนของคุณและกล่าวว่า “คุณเข็มแข้งจากภายใน! คุณมีความกล้าหาญและแข็งแรง! คุณมีกำลังโดยความสามารถในการทำการอัศจรรย์ในตัวตนภายในของคุณ”

จงปฏิเสธที่จะยอมให้ใครบอกว่าคุณอ่อนแอหรือขลาดกลัว กำลังของคุณไม่ได้เป็นของโลกนี้ แต่เป็นมาจากพระวิญญาณผู้ประทับภายในคุณ ดังนั้นคุณพร้อมกับการทำทุกสิ่ง คุณมีความกล้าหาญและเข้มแข็งภายใน เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าทรงสถิตภายในคุณ

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเสริมกำลังของพระองค์ภายในข้าพระองค์ ดังนั้นความอ่อนแอและความกลัวทุกรูปแบบหายออกไปจากข้าพระองค์ ข้าพเจ้าได้รับการเสริมกำลังด้วยกำลังของพระเจ้า และด้วยความยินดี ข้าพเจ้าได้เอาน้ำออกจากบ่อน้ำแห่งความรอด เพราะว่าความยินดีของพระเจ้าเป็นกำลังของข้าพเจ้า อาเมน!

ศึกษาเพิ่มเติม: เนหะมีย์ 8:10; กาลาเทีย 2:20


Comments are closed