พุธ ที่ 22 มกราคม 2014

เอกลักษณ์ของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์
The Uniqueness Of His Ascension

“ไม่มีผู้ใดได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ นอกจากท่านที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรมนุษย์” (ยอห์น 3:13)

    มีบางคนที่ทุ่มเถียงว่าเอโนคและเอลียาห์ก็ “ขึ้นไป” ที่สวรรค์ด้วยเช่นกัน แล้วทำไมพระเยซูจึงตรัสว่า “ไม่มีผู้ใดได้ขึ้นไปสู่สวรรค์นอกจากพระองค์เองที่ขึ้นไปบนสวรรค์?” ความจริงคือว่า เอโนคและเอลียาห์ไม่ได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ เป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณศึกษาพระคำ คุณต้องสนใจในรากศัพท์ของคนที่แปลมา เพราะว่าการแปลบางฉบับแปลความหมายที่สามารถทำให้เกิดความเข้าใจผิดจากความจริงได้

ยกตัวอย่างในกรณีของเอโนค พระคัมภีร์กล่าวว่า “เอโนคดำเนินกับพระเจ้า แล้วหายหน้าไป เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป” (ปฐมกาล 5:24) สังเกตว่าพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่า “เอโนคดำเนินกับพระเจ้า และเขาได้ขึ้นไป” แต่เขาถูกรับไปจากโลกนี้ เพื่อที่เขาจะไม่พบความตาย ฮีบรู 11:5 บอกเราว่า “เพราะเอโนคมีความเชื่อ ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงรับท่านไป เพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตาย ไม่มีผู้ใดพบท่าน เพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้ว…” นั่นไม่ใช่การ “ขึ้นไป”

เมื่อเรามาดูถึงตัวอย่างของเอลียาห์ เมื่อเขากับเอลีชามาถึงแม่น้ำจอร์แดน เอลีชาร้องขอจากเขาว่า “ขอให้ฤทธิ์เดชของท่านอยู่กับข้าพเจ้าเป็นสองเท่าเถิด” เอลียาห์ตอบว่า “…ถ้าท่านเห็นข้าพเจ้าถูกรับขึ้นไปจากท่าน ท่านก็จะได้อย่างนั้น…” (2 พงศ์กษัตริย์ 2:10) ข้อต่อไปได้เปิดเผยให้เห็นว่าพวกเขาได้เดินต่อไป ขณะที่กำลังสนทนากันอยู่ “…ดูเถิด รถเพลิงคันหนึ่งและม้าเพลิงได้แยกเขาทั้งสองออกจากกัน และเอลียาห์ได้ขึ้นไปโดยพายุเข้าสวรรค์” (2 พงศ์กษัตริย์ 2:11) อีกครั้ง นี่ก็ไม่ใช่การ “ขึ้นไป”

ยกตัวอย่างของการถูกรับขึ้นไปของคริสตจักร เราจะไม่ “ขึ้นไป” สู่สวรรค์ แต่เราจะ “ถูกรับ” ขึ้นไปสู่สวรรค์ ในการขึ้นไปนั้นคือการพาตัวเองไปสวรรค์ คือการไปสวรรค์โดยฤทธิ์เดชและความสามารถของตัวเอง มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่เคยทำเช่นนั้น ในกิจการ 1:9 ในขณะที่พระองค์กำลังสนทนากับเหล่าสาวกของพระองค์ “พระองค์ก็ถูกรับขึ้นไป และมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขา” คำว่า “ถูกรับ” นี้มาจากคำในภาษากรีกว่า “epairo” ซึ่งหมายความว่ายกตัวเองขึ้น พระเยซูได้เปิดล็อคพลังภายในพระองค์ และลอยขึ้นจากพื้นดินสู่สวรรค์ โดยพระองค์เอง ไม่ใช่พลังจากภายนอก ไม่เคยมีใครทำเช่นนั้น สรรเสริญพระนามพระองค์ตลอดไป!

คำอธิษฐาน
    ข้าพระองค์นั่งร่วมกับพระคริสต์ในสวรรค์สถาน เหนือเทพผู้ครอง อำนาจ กำลัง และนามทั้งปวง ไม่เพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้น แต่ในโลกหน้าที่กำลังจะมาด้วย! พระคริสต์มีชีวิตและครอบครองอย่างยิ่งใหญ่ในโลกนี้ผ่านทางข้าพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 1:9; เอเฟซัส 2:5-6


Comments are closed