จันทร์ ที่ 8 มกราคม 2018
เห็นพ้องกับพระคำ
Agree With The Word

“คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” (โรม 10:9-10)

   การรับด้วยปากในข้อพระคำตอนต้นมีความหมายถึงการพูดในสิ่งเดียวกันด้วยการเห็นพ้อง ถ้าพระเจ้าตรัสบางสิ่ง และคุณกล่าวบางอย่างที่สอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ นั่นคือการรับด้วยปาก ยกตัวอย่างเช่น พระคำกล่าวว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับคุณเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค ดังนั้นอย่าพูดว่า “โอ พระเจ้า โปรดสถิตกับข้าพระองค์” ด้วยการพูดเช่นนั้นเป็นการขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้า คุณควรที่จะกล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสถิตกับข้าพระองค์เสมอ”

พระคำกล่าวว่า “สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือ นอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อน?” (อาโมส 3:3) การเดินในการเห็นพ้องกับพระเจ้าคือการทำตามพระคำของพระองค์ หรือทำสิ่งที่สอดคล้องกับพระคำ นั่นคือที่ซึ่งพระพรอยู่ “แต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้น ไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืม แต่เป็นผู้ที่ประพฤติตาม ผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตน” (ยากอบ 1:25)

ข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “…ถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” ใครก็ตามที่ประกาศการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูในการตอบสนองต่อความเชื่อที่ว่าพระเจ้าได้ทำให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย ก็จะได้รับความรอดและไม่ต้องไปนรก อย่างไรก็ตาม ถ้าหลังจากที่กล่าวถ้อยคำนี้แล้วและยังพูดต่อไปว่า “ฉันไม่รู้ว่าฉันได้รับความรอดหรือยัง” พวกเขาก็ได้ปฏิเสธการยอมรับในความรอดของพวกเขา

อย่าพูดปฏิเสธพระคำ อย่าทำให้ความเชื่อของคุณสูญไปโดยการพูดถ้อยคำที่ขัดแย้งกับน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับคุณ ทางที่นำไปสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ และเต็มด้วยพระสิรินั้นคือการพูดพระคำเท่านั้น ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร ไม่มีปัญหาใดในโลกนี้ที่จะซ่อนความก้าวหน้าของคุณไว้ได้ถ้าคุณพูดและดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพระคำ

คำอธิษฐาน

   ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตและเดินในสุขภาพ ความรุ่งเรือง และสิ่งดีในความรอดในพระคริสต์ พระนามของพระเยซูอยู่เหนือข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามีชีวิตในชัยชนะ มีสง่าราศีและความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 11:10-12; กิจการ 4:10-12


Comments are closed