พฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2019
เห็นตัวของคุณเองในพระคำ
Beholding Yourself In The Word

“และเราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว [เพราะว่าเรา] มองดู [ในพระคำของพระเจ้า] พระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างต่อเนื่อง เหมือนดูในกระจก แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป…” (2 โครินธ์ 3:18 AMPC)

    เมื่อคุณศึกษาพระคำของพระเจ้า จริงๆ แล้วคุณกำลังมองเข้าไปในกระจกของพระเจ้าและเห็นตัวเอง ในขณะที่คุณศึกษาและใคร่ครวญสิ่งที่คุณเห็นคือพระสิริของพระเจ้า และพระสิรินั้นเป็นภาพสะท้อนที่แท้จริงของคุณ เพราะว่าพระคำของพระเจ้าสะท้อนภาพของคุณ เป็นการสำแดงถึงตัวตน ที่มา ศักยภาพและความสามารถของคุณในพระเยซูคริสต์

เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐและสอนพระคำแก่คนอื่น เรากำลังถือกระจกเงาของพระเจ้าให้กับพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้เห็นตัวเองในพระคำ รู้ว่าพวกเขาเป็นใคร รวมถึงสิทธิและความสามารถของพวกเขาในพระคริสต์! คนที่ก่อนหน้านี้คิดว่าเขาเป็นคนบาป ไม่สมควรและไม่คู่ควรได้รับความรักของพระเจ้า ทันใดนั้นก็เห็นความรักของพระเจ้า คนที่เคยคิดว่าเขาถูกประณาม ทันใดนั้นก็พบว่าพระคริสต์ได้จ่ายราคาเพื่อความรอดของเขา และเริ่มเดินในความสว่างนั้นทันที นั่นคือฤทธิ์อำนาจแห่งพระคำของพระเจ้า ซึ่งทำงานผ่านหลักการของกระจกเงา

พระคำไม่เพียงแสดงให้คุณเห็นว่าคุณเป็นใคร แต่ยังถ่ายเทความสามารถในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับคุณด้วย ยกตัวอย่างเช่น 2 โครินธ์ 5:21 กล่าวว่า “พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” จงสังเกตการเลือกใช้ถ้อยคำอย่างรอบคอบ ตามที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณในข้อนี้ นั่นคือ พระเยซูคริสต์ทรงถูกทำให้เป็นบาปเพื่อคุณ เพื่อคุณจะได้ถูกทำให้เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระองค์! นี่หมายความว่าคุณได้กลายเป็นการแสดงออกถึงความชอบธรรมของพระองค์ ดังนั้นคุณจะต้องเห็นตัวเองอย่างนั้น จงยอมรับและดำเนินชีวิตตามนั้น

จงศึกษาและใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าต่อไป เพราะยิ่งคุณทำมากขึ้นเท่าไร พระสิริของพระองค์ก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นและสำแดงให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ในและผ่านทางคุณ

คำอธิษฐาน

    พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นการสำแดงออกถึงความชอบธรรมของพระองค์ นั่นคือเปิดเผยความดีงามและความยอดเยี่ยมของพระองค์สู่โลกนี้ ขอบพระคุณสำหรับความสามารถในการเห็นความเป็นจริงที่เปี่ยมด้วยพระสิริในพระคำของพระองค์ และเห็นว่าข้าพระองค์เป็นใครและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเรียกและทำให้ข้าพระองค์เป็นในพระคริสต์ ข้าพระองค์เดินในความเป็นจริงของบุคคลที่ข้าพระองค์เป็น มรดก สิทธิอำนาจ ศักยภาพ และความสามารถของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมยากอบ 1:23-24


Comments are closed