เสาร์ที่ 19 มกราคม 2013

เหล่าบุตรที่ถูกต้องและสำคัญของพระเจ้า!
Legal And Vital Sons Of God!

“จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า และเราก็ได้เป็นเช่นนั้น เหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลาย ก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์” (1 ยอห์น 3:1)

แทนที่จะใช้คำในภาษากรีกว่า “huios” สำหรับคำว่า “บุตร” ซึ่งหมายความลูกในภาพลักษณ์กษัตริย์ ยอห์นได้เลือกใช้คำในภาษากรีกว่า “teknon” ซึ่งอธิบายว่าเราเป็นลูกที่สำคัญของพระเจ้า บุตรชายและบุตรหญิงในความจริง เพราะว่าบังเกิดจากพระองค์ ใน 1 ยอห์น 3:2 พระองค์บอกกับเราว่า “ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น” ไม่ใช่ในอนาคต หรือเมื่อตอนที่เราไปสวรรค์แล้ว แต่เดี๋ยวนี้ มันเป็นถ้อยคำแห่งความจริง เป็นความจริงในปัจจุบัน ซึ่งในฐานะคริสเตียนนั้น เราเป็นบุตรที่ถูกต้องและสำคัญของพระเจ้า
ให้เข้าใจถึงเรื่องความถูกต้องของการไถ่ที่ทำให้ประสบการณ์ที่สำคัญของชีวิตนิรันดร์นั้นเป็นไปได้ 1 โครินธ์ 6:20 กล่าวว่า “พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้ว ด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด” นี่คือส่วนที่ถูกต้องของการไถ่บาป ความจริงที่ว่าคุณได้ถูกซื้อด้วยราคา
และในข้อที่สิบเก้าได้บอกกับเราว่า “ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง” นี่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงซื้อเราเพื่อให้มีชีวิตในระดับของพระองค์ และได้ทรงใส่พระองค์เองเข้ามาในเรา จึงทำให้ร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระองค์ซึ่งเป็นพยาน เป็นวิหารที่มีชีวิต นี่คือส่วนที่สำคัญมาก
และส่วนที่สำคัญของการเป็นบุตรของเรานั้นคือเราบังเกิดจากพระวิญญาณของพระเจ้า คุณบังเกิดจากพระคำของพระเจ้า (1 เปโตร 1:23) ผลก็คือ เดี๋ยวนี้คุณมีชีวิตของพระเจ้าภายในคุณ คุณไม่ได้เป็นคนธรรมดาอีกต่อไป คุณมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติ โดยการบังเกิดใหม่ คุณได้กลายเป็น “teknon” ของพระเจ้า เป็นบุตรที่ถูกต้องและสำคัญของพระเจ้า ผลก็คือ พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า “…พระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์ เข้ามาในใจของเรา ร้องว่า “อาบา” คือ พระบิดา” (กาลาเทีย 4:6) จงฉวยโอกาสของตำแหน่งที่มีเกียรติของคุณในฐานะบุตรของพระเจ้าในความจริง

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับส่วนที่สำคัญของการไถ่ ซึ่งได้ทำให้ประสบการณ์ที่สำคัญของชีวิตนิรันดร์เป็นไปได้ เดี๋ยวนี้ ข้าพระองค์เป็นผู้เข้าร่วมในประสบการณ์ของพระเจ้า เป็นผู้ร่วมในพระลักษณะของพระเจ้า ดังนั้นผลของชีวิตนี้ก็ปรากฏในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:4-5; โคโลสี 1:12


Comments are closed