อังคาร ที่ 20 มีนาคม 2018
เหมือนอย่างพระเยซู…
Just Like Jesus…
“ความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้ เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” (1 ยอห์น 4:17)

   ข้อพระคำตอนต้นได้บอกแก่เราว่าเราเป็นเหมือนอย่างพระเยซู โดยการบังเกิดใหม่ เรามีชีวิตและธรรมชาติของพระองค์ในวิญญาณของเรา นี่ทำให้เราได้ออกจากความเป็นมนุษย์ธรรมดา และนำเราไปยังระดับของพระเจ้า เราเป็นผู้รับส่วนในสภาพของพระองค์ (2 เปโตร 1:4)

คุณไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไป ในการมองดูตัวเองว่าเป็นคนธรรมดานั้นเป็นการที่บอกว่าพระเยซูเป็นคนธรรมดา แต่พระองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้น พระองค์ทรงเป็นพระสิริของพระเจ้า พระองค์เป็นความชอบธรรมและความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าที่ได้รับการสำแดงอออก พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระคำกล่าวว่า “…พระเจ้าพอพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งหมดดำรงอยู่ในพระองค์” (โคโลสี 1:19) โคโลสี 2:9 กล่าวว่า “เพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระกายของพระองค์” แต่นี่เป็นส่วนที่น่าเหลือเชื่อ พระคำกล่าวว่า เราได้รับพระคุณซ้อนพระคุณจากความบริบูรณ์ของพระองค์ (ยอห์น 1:16)

เราเต็มล้นด้วยพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูทรงเต็มล้นด้วยพระเจ้า เพราะว่าเราได้รับความบริบูรณ์ของพระองค์ และไม่เพียงแค่นั้น โคโลสี 2:10 บอกว่าเราครบบริบูรณ์ในพระองค์ เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรเช่นนี้! เมื่อพระเยซูทรงดำเนินบนโลกนี้ พระองค์ทรงเป็นวิหารของพระเจ้าในร่างกายของมนุษย์ เต็มด้วยพระคุณ พระสิริ และความจริง พระองค์ทรงมีชีวิตและสำแดงสิ่งเหนือธรรมชาติ พระองค์เดินบนน้ำ สั่งห้ามลมพายุ จนเหล่าสาวกของพระองค์ประกาศด้วยความอัศจรรย์ใจว่า “พระองค์ทรงเป็นผู้ใด?”

พระองค์ทรงตรัสกับหูที่หนวก และหูนั้นถูกเปิดออก พระองค์ตรัสกับตาที่บอด และตานั้นก็ตอบสนอง พระองค์ตรัสกับขาที่ง่อย และขานั้นก็หายดีดังเดิม พระองค์ตรัสกับคนตายและคนนั้นก็กลับมีชีวิต พระคำบอกว่า “พระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้” นั่นหมายความว่าคุณสามารถคิด พูด เดิน และทำสิ่งต่างๆ เหมือนอย่างพระเยซู! คุณเหนือธรรมชาติและพิเศษเหมือนอย่างพระเยซู

เมื่อคุณตรัสกับตาที่บอดว่า “จงเปิดออก” ตาเหล่านั้นก็เปิดออก เมื่อคุณสั่งให้คนง่อยเดิน พวกเขาก็จะเดิน คุณได้รับความบริบูรณ์ของพระองค์ ไม่น่าแปลใจว่าพระองค์ได้ตรัสไว้ในมัทธิว 10:8 “จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย จงทำให้คนตายแล้วเป็นขึ้น จงทำให้คนโรคเรื้อนหายสะอาด และจงขับผีออก ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ ก็จงให้เปล่าๆ” ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่ยกข้าพระองค์ขึ้นและวางไว้บนที่ซึ่งเหนือกว่าธรรมดา ข้าพระองค์ตระหนักถึงที่พิเศษของข้าพระองค์ในพระคริสต์ และประกาศว่าชีวิตของข้าพระองค์เป็นสิ่งสำแดงพระสิริของพระองค์! ข้าพระองค์มีชีวิตและสำแดงความเหนือธรรมชาติในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 2:9; 1 โครินธ์ 6:17


Comments are closed