พุธ ที่ 24 สิงหาคม 2016

เหนือธรรมชาติ และ “ไม่สามารถถูกทำร้ายได้”
Supernatural And “Uninfectable”

“มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ เขาจะจับงูได้ ถ้าเขากินยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค (มาระโก” 16:17-18)

    ข้อพระคำตอนต้นนั้นพิเศษอย่างมาก เปิดเผยถึงบางสิ่งที่น่าตกใจเกี่ยวกับผู้ที่เชื่อ พวกเขาเป็นคนที่เหนือธรรมชาติ ในฐานะผู้เชื่อมีบางสิ่งเกี่ยวกับคุณ คุณไม่ใช่คนธรรมดา เพราะว่าคุณมีชีวิตของพระเจ้า เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงไม่สามารถถูกวางยาพิษหรือถูกทำลายได้ ชีวิตของพระเจ้าในวิญญาณของคุณได้ถอนชีวิตมนุษย์ออกไป! เดี๋ยวนี้คุณคือผู้ที่มีธรรมชาติของพระเจ้า มีส่วนในสภาพของพระองค์

ไม่สำคัญว่าศัตรูจะกุอุบายอะไรมาต่อสู้คุณ ไม่สำคัญว่าพิษจะเข้าไปในระบบร่างกายของคุณได้อย่างไร มันจะไม่มีพลังเหนือคุณได้ ในลูกา 10:19 พระเยซูตรัสว่า “ดูเถิด เราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลย” จะมีอะไรที่ดีไปกว่านี้ สิ่งนี้เป็นได้เพียงจริงหรือเท็จ แต่นี่เป็นความจริง ดังนั้นจงดำเนินชีวิตในการตระหนักว่าคุณเป็นคนที่เหนือธรรมชาติ และ “ไม่สามารถถูกทำร้ายได้” จงปฏิเสธที่จะคิดเป็นอย่างอื่น

บางทีคุณอาจจะกินหรือดื่มบางอย่างที่ทำให้คุณเจ็บปวดหรือไม่สบาย นั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่รู้ถึงความจริงนี้ ตอนนี้เมื่อคุณรู้แล้ว จงประกาศพระคำจนกระทั่งชีวิตของพระเจ้าภายในคุณจะขึ้นครองภายในคุณ

ปัญหาสำหรับหลายคนคือการที่พวกเขาไม่เชื่อ เมื่อพระเยซูใช้คำว่า “พวกเขา” ในข้อพระคำตอนต้น พระองค์กำลังบอกให้สาวกของพระองค์รู้ว่าคนเช่นไรที่จะมาจากการเป็นขึ้นมา คริสเตียนไม่ใช่คนที่เชื่อในพระเยซูและกำลังพยายามได้รับความรอด คริสเตียนคือคนที่เป็นขึ้นมาจากความตาย พวกเขาเป็นพงศ์พันธุ์ที่ต่างออกไป นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระคำจึงกล่าวว่า “แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว…” (1 เปโตร 2:9) คำว่า “ประชาชาติ” ซึ่งเป็นคำเดียวกับคำว่า “เชื้อสาย” คุณเป็นเชื้อสายพิเศษ อยู่เหนือมารร้าย ความเจ็บป่วย ความผิดปกติ และทุกสิ่งที่มาจากมาร

สิ่งที่คุณต้องการคือการยกระดับชีวิตของคุณ ยกระดับความคิดของคุณ และมองเห็นด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณ คุณไม่ได้มาจากโลกนี้ คุณได้ถูกแยกออกจากความตาย การเสื่อมสลาย และอิทธิพลที่ไม่ดีในโลกนี้แล้ว ก้าวออกไปจากโลกฝ่ายวิญญาณ และปกครองโลกของคุณและสภาพแวดล้อมของคุณ ดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะทุกวันผ่านทางพระคำ และโดยพระวิญญาณ

คำอธิษฐาน
    สรรเสริญพระเจ้า พระองค์ได้ประทานสิทธิอำนาจให้แก่ข้าพระองค์ในการขับไล่ผีร้าย พูดภาษาแปลกๆ และเดินในชัยชนะและการปกครองเหนือซาตาน โลกนี้ และระบบของมัน ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของพระองค์ในข้าพระองค์ และสำหรับฤทธิ์เดชของพระคำของพระองค์ และขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้าพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 1:23; โรม 8:11


Comments are closed