จันทร์ ที่ 23 มิถุนายน 2014

เหนือการพิพากษา
Above Condemnation

“พระองค์ผู้เสด็จมาจากเบื้องบนทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่ง ผู้ที่มาจากโลกก็เป็นฝ่ายโลก และพูดตามอย่างโลก พระองค์ผู้เสด็จมาจากสวรรค์ทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่ง” (ยอห์น 3:31)

    มีคำของการพิพากษาที่ทำงานอยู่ในโลกนี้ ทุกคนที่เกิดเข้าสู่โลกนี้ได้รับการพิพากษานั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว ไม่มีการพิพากษาลงโทษมาถึงคุณอีกต่อไป “เหตุฉะนั้นบัดนี้การปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนัง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ” (โรม 8:1)

จงปฏิเสธที่จะนับตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ โดยการกล่าวกับผู้เชื่อ พระเยซูตรัสว่า “เขาไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก” (ยอห์น 17:16) คุณมาจากเบื้องบน จากอาณาจักรสวรรค์ โรคร้าย ความเจ็บป่วย ความผิดปกติ ความยากจน ความพ่ายแพ้ และความล้มเหลวในโลกนี้ไม่เป็นของคุณ คุณมีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านี้ในพระคริสต์ ดังนั้น จงรักษาตัวเองให้แยกออกจากอิทธิพลและสภาพแวดล้อมในแง่ลบของโลกนี้ โดยการประกาศความเชื่อของคุณ

1 โครินธ์ 2:13 กล่าวว่า “เรากล่าวถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้ ด้วยถ้อยคำซึ่งมิใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้ แต่ด้วยถ้อยคำซึ่งพระวิญญาณได้ทรงสั่งสอน…” พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนคุณให้พูดถึงสิ่งที่เป็นของคุณในพระคริสต์ สุขภาพของคุณอยู่ที่ปากของคุณ ความเข้มแข็งของคุณอยู่ที่ปากของคุณ ชีวิตของคุณอยู่ที่ปากของคุณ ถ้าคุณไม่ต้องการมีประสบการณ์กับความพ่ายแพ้หรือความขัดสนในชีวิตของคุณ กุญแจอยู่ที่ปากของคุณ ประกาศพระคำแห่งชัยชนะเหนือชีวิตของคุณเสมอ

แม้ในเวลานี้ จงกล่าวเสียงดังว่า “ข้าพเจ้าอยู่เหนือการพิพากษา และมีชัยเหนือโลกนี้เพราะว่าข้าพเจ้าอยู่ในพระคริสต์ และพระคริสต์อยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตของข้าพเจ้าคือการสำแดงออกของพระสิริ ความชอบธรรม การครอบครอง และความยอดเยี่ยมของพระองค์ ไม่มีความเจ็บป่วย โรคร้าย หรือความผิดปกติใดที่สามารถอยู่ในร่างกายของข้าพเจ้า เพราะว่าพระวิญญาณของพระองค์ที่ชุบให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากความตายนั้นอยู่ภายในข้าพเจ้า และใส่ชีวิตของพระเจ้าไว้ในร่างกายของข้าพเจ้า” ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่ไม่เน่าเปื่อยในข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยู่ห่างไกลจากการทำลายหรือคำพิพากษาที่ทำงานอยู่ในโลกแห่งความมืดมิดนี้ เพราะว่าข้าพระองค์ร้องเรียกจากอาณาจักรแห่งพระบุตรของพระองค์ เป็นอาณาจักรแห่งแสงสว่าง ชีวิต ความชอบธรรม และพระคุณ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 3:5-6; โรม 8:1


Comments are closed