พฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2015

เสียงเรียกของความรัก เสียงเรียกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด!
Love’s Call, The Greatest Call!

“ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด” (1 โครินธ์ 13:13)

    ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ฟังผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งเทศนา และในช่วงเวลาที่เธอสอนอยู่นั้น เธอได้กล่าวถ้อยคำที่ติดอยู่กับข้าพเจ้าเป็นเวลานาน เธอกล่าวว่า “พระเยซู ข้าพระองค์ไม่มีอะไรที่จะให้กับพระองค์นอกจากความรักของข้าพระองค์” ข้าพเจ้าคิดว่า “อะไรจะสามารถดีไปกว่านั้นได้?” สิ่งอื่นใดที่เราจะสามารถให้กับพระองค์ได้นอกจากความรักของเรา!

ในสุภาษิต 23:26 พระเจ้าตรัสว่า “บุตรชายของเราเอ๋ย ขอใจของเจ้าให้เราเถอะ และให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของเรา” นั่นคือสิ่งที่พระองค์ขอ ไม่มีสิ่งใดที่จะดีไปกว่าการให้ความรักของคุณแด่พระองค์ นี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่านี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดในการทำงานของพระองค์ ความรักของคุณสำหรับพระองค์จะผลักดันคุณให้ดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ และทำให้การทรงเรียกของพระองค์ในชีวิตของคุณสำเร็จ คำถามคือว่า “คุณรักพระเยซูหรือไม่?” ถ้าคุณรัก ไม่ว่าคุณจะได้ยินเสียง “เรียก” คุณเข้าสู่การรับใช้หรือไม่ นั้นไม่สำคัญ สิ่งที่สำคัญสำหรับพระเจ้าคือการที่คุณรักพระองค์ และสิ่งที่ความรักนั้นผลักดันให้คุณทำเพื่อพระเกียรติแห่งพระนามของพระองค์

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐ และบ่อยครั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ “ถูกเรียก” เข้าสู่งานรับใช้ มองดูที่หัวใจของคุณ คุณรักพระเจ้าหรือไม่? ถ้าคุณรัก นั่นหมายความว่าคุณได้รับการทรงเรียกแห่งความรักแล้ว และนั่นคือการทรงเรียกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ถ้ามารทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ถูกเรียก ให้คุณประกาศว่า “ข้าพเจ้ารักพระเจ้าและติดตามพระองค์ เพราะว่าข้าพเจ้ารักพระองค์” นั่นจะหยุดซาตานในทันที เพราะว่ามันไม่สามารถทนต่อความรักได้

คุณไม่สามารถรักพระองค์แล้วล้มเหลว เป็นไปไม่ได้ ความรักของคุณต่อพระองค์นั้นรับประกันชัยชนะเสมอ ไม่น่าแปลกที่พระคัมภีร์กล่าวว่าความรักไม่มีวันสูญสิ้น (1 โครินธ์ 13:8) ฝึกที่จะรักพระเยซู ปกป้องความรักของคุณที่มีต่อพระองค์ และทำให้ความรักลุกโชนอยู่เสมอ ความรักสามารถทำให้ดับได้ ดังนั้นให้แน่ใจว่าคุณได้ปลุกเร้าความรักและความปรารถนาที่คุณมีต่อพระองค์ในวิธีที่ไม่มีสิ่งใดหรือใครสามารถทำให้ดับลงได้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์รักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสและพระพรในการรับใช้พระองค์และดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์! ไม่มีสิ่งใดที่สามารถเปรียบได้กับความรักและความเป็นหนึ่งที่แสนพิเศษนี้ซึ่งข้าพระองค์ได้มีร่วมกับพระองค์ และเพราะเหตุนี้ข้าพระองค์จึงขอบพระคุณพระองค์เสมอ! ข้าพระองค์ถูกผลักดันด้วยความรักของพระองค์เพื่อสถาปนาความชอบธรรมของพระองค์ในโลกนี้ และในจิตใจของมนุษย์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 3:14-19


Comments are closed