พฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2015

เสียงจากสวรรค์
The Heavenly Voice

“ความสุขเป็นของบุคคล ผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป
หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน” (สดุดี 1:1-2)

    หลายคนอาจพยายามที่จะแนะนำคุณ และพูดกับคุณเกี่ยวกับบางสิ่งในชีวิต แต่คุณจะต้องระวังให้ดีที่จะแยกแยะและปฏิเสธทุกสิ่งที่เป็นเสียงหรือคำปรึกษาที่ชั่วร้าย เชื่อฟังเพียงเสียงของพระวิญญาณ เสียงสวรรค์!

นั่นคือเสียงที่โมเสสได้ยิน นั่นคือเสียงที่อับราฮัมได้ยินเมื่อพระเจ้าตรัสกับเขา “…เจ้าจงออกจากเมือง จากญาติพี่น้อง จากบ้านบิดาของเจ้า ไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้” (ปฐมกาล 12:1) อับราฮัมไม่รู้ว่าที่ไหนคือที่ซึ่งเขาถูกเรียกให้เดินทางไป พระคัมภีร์กล่าวว่า “ท่านได้เฝ้ารอคอยนครที่ตั้งบนรากฐาน ซึ่งพระเจ้าทรงเป็นนายช่างและทรงเป็นผู้สร้าง” (ฮีบรู 11:10) เขาเชื่อฟังเสียงสวรรค์ โดยปราศจากคำถาม

ในฐานะคริสเตียน เราไม่ได้เป็นของโลกนี้ เรามาจากสวรรค์ ดังนั้นจึงต้องดำเนินชีวิตตามนั้น มีพระพรมากมายสำหรับผู้ที่ปฏิเสธคำปรึกษา (คำแนะนำ) ที่ไม่ชอบธรรม แต่น่าเศร้าที่หลายคนไม่เข้าใจในสิ่งนี้ ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาไม่ได้เดินในพระพรของพระเจ้า ไม่สำคัญว่าพวกเขาจะเคร่งศาสนาเท่าใด ไม่สำคัญว่าพวกเขาจะไปคริสตจักรมานานเท่าใด พวกเขาไม่ได้กำลังเดินในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระบิดาเพราะว่าพวกเขาดำเนินตามคำปรึกษาของมนุษย์ คำปรึกษาที่ขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสทางธรรมชาติซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลว

เมื่อคุณดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระเจ้า คำปรึกษาของพระองค์ ชีวิตของคุณมีความแตกต่าง! คุณจะอยู่ในความปลอดภัย สันติสุข และความรุ่งเรือง คุณจะประสบความสำเร็จขึ้นเรื่อยๆ คุณจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งออกผลทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล และทุกสิ่งที่คุณทำก็จะจำเริญขึ้น

ให้เสียงของพระเจ้าผ่านทางพระคำของพระองค์ เป็นผู้ชี้ขาดในทุกสิ่งที่คุณทำ ศึกษาและฝึกฝนพระคำ บ่อยครั้งที่คำปรึกษาซึ่งคุณได้รับจากพระคำจะขัดแย้งกับสติปัญญาและความเข้าใจตามธรรมชาติของมนุษย์ นั่นเป็นเพราะว่าความโง่เขลาของพระเจ้านั้นก็ยังฉลาดกว่ามนุษย์ (1 โครินธ์ 1:25) ยิ่งไปกว่านั้น พระคำของพระองค์ไม่เคยล้มเหลว

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า พระคำของพระองค์เป็นที่ค้ำจุน หล่อเลี้ยง และเป็นความยินดี ข้าพระองค์พบชีวิตในพระคำของพระองค์! ความก้าวหน้าของข้าพระองค์เป็นที่ประจักษ์และกระจายออกไปในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปลี่ยนแปลงและพระสิริที่เพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้ ทำให้เป็นไปได้โดยฤทธิ์เดชและอิทธิพลจากพระคำของพระองค์ภายในข้าพระองค์ ในนามพระเยซู…

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 3:1-2; ฮีบรู 4:12


Comments are closed