อังคาร ที่ 31 มีนาคม 2015

เสริมสร้างตัวคุณเอง!
Edify Yourself!

“ฝ่ายคนที่พูดภาษาแปลกๆ นั้น ก็ทำให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียว แต่ผู้เผยพระวจนะนั้นย่อมทำให้คริสตจักรจำเริญขึ้น” (1 โครินธ์ 14:4)

    ในฐานะคริสเตียน เมื่อคุณพูดภาษาแปลกๆ คุณเสริมสร้างตัวคุณเอง นั่นหมายความว่าคุณทำให้ตัวเอง “มีความกล้าขึ้น” นี่คือสิ่งที่ป้องกันความขี้ขลาดและกลัว! เป็นบางสิ่งที่คุณสามารถทำและควรทำสำหรับตัวเองเป็นครั้งคราว เสริมสร้างวิญญาณของคุณให้เข้มแข็งโดยการพูดภาษาแปลกๆ สิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงคุณโดยอัตโนมัติจากที่เคยเป็นคนที่อ่อนแอ ขลาดกลัว ให้เป็นคนที่ไม่กลัว มั่นใจ และกล้าหาญ

พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา” (2 ทิโมธี 1:7) ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานกุญแจในการรักษาความกล้าหาญและการปกครองอยู่ตลอดเวลาให้แก่เรา แม้ในเวลาที่ต้องเผชิญกับศัตรูที่น่ากลัว ผ่านการพูดภาษาแปลกๆ

ถ้าหากดูเหมือนว่าความกลัวจะคืบคลานเข้าสู่จิตใจของคุณ หรือคุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับบางสิ่ง พูดภาษาแปลกๆ! เมื่อคุณทำเช่นนั้น ความเชื่อของคุณจะเพิ่มขึ้น และความกลัวจะถูกกำจัดไป ยูดา 1:20 กล่าวว่า “แต่ส่วนท่านที่รักทั้งหลายนั้น จงสร้างตัวของท่านขึ้นบนหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของท่านที่เชื่อกันอยู่ และจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์”

มีเวลาที่คุณอาจต้องเผชิญความยากลำบากในการจดจำบางสิ่ง พูดภาษาแปลกๆ เหตุผลก็คือว่าวิญญาณของคุณไม่ลืมอะไรเลย ข้อมูลเหล่านั้นอยู่ในวิญญาณของคุณ ดังนั้นเมื่อคุณปลุกเร้าวิญญาณของคุณ คำตอบก็จะออกมา!

อย่าดูถูกการพูดภาษาแปลกๆ เพราะว่าการพูดภาษาแปลกๆ นั้นจะทำให้เกิดพลังของพระเจ้าที่ขับไล่ความกลัว และผูกมัดศัตรู ทำให้คุณมีความกล้าและใส่ความกล้าหาญในวิญญาณของคุณ ทำให้เกิดความรู้สึกของเจ้านายและการปกครองเหนือศัตรู เป็นการสื่อสารระหว่าง “วิญญาณกับพระวิญญาณ” ที่ให้พลังคุณจากภายใน ฝึกพูดภาษาแปลกๆ อยู่เสมอ นี่เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการใช้วิญญาณของคุณ และให้พลังกับคุณเองสำหรับชัยชนะ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์! และขณะที่ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆ ในวันนี้ ข้าพเจ้าได้รับการเสริมสร้างและวิญญาณของข้าพเจ้าพร้อมที่จะรับการนำและแสงสว่างจากพระเจ้า! ข้าพเจ้าได้รับการเสริมกำลังและตั้งไว้เพื่อทำสิ่งต่างๆ ของพระเจ้า และใช้การปกครองเหนือสถานการณ์ต่างๆ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 14:14-15; ยูดา 1:20


Comments are closed