พฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2017
เสริมสร้างตัวคุณด้วยพระคำ
Fortify Yourself With The Word

“สุดท้ายนี้ จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในอานุภาพอันทรงพลังของพระองค์ “…เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับพวกภูตผีที่ครอบครอง พวกภูตผีที่มีอำนาจ พวกภูตผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถาน เพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้น และเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้” (เอเฟซัส 6:10-13)

    ในส่วนแรกของข้อพระคำตอนต้นได้หนุนใจให้คนของพระเจ้าเข้มแข็งในพระองค์ และในฤทธิ์เดชแห่งพระกำลังของพระองค์
พระเจ้าไม่เคยบอกให้คุณทำในสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้ ถ้าพระองค์ตรัสว่า “จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า” หมายความว่านั่นคือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำ

และในข้อที่สิบเอ็ดกล่าวว่า “จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้น” อีกครั้ง พระองค์บอกถึงสิ่งที่คุณต้องทำในการต่อสู้กับมารร้าย คุณไม่ควรพูดว่า “มารเข้มแข็งเกินไปสำหรับฉัน” ถ้าคุณสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า คุณจะสามารถยืนหยัดต่อสู้กลยุทธ์และอุบายของมารร้ายได้ คำสั่งนั้นชัดเจน เสริมสร้างตัวคุณในพระคำ และด้วยพระคำ

คริสเตียนหลายคนดำเนินชีวิตเหมือนกับเป็นคริสเตียน แต่ไม่ใช่คริสเตียนที่แท้จริง ผลก็คือเมื่อเขาพบกับปัญหา พวกเขาพ่ายแพ้และบ่นว่า “แต่ฉันได้อธิษฐานแล้ว ฉันไม่รู้ว่าทำไมพระเจ้าถึงไม่ทำสิ่งนั้น” แต่ในข้อพระคำที่เราได้อ่านตอนต้นนั้น พระเจ้าได้บอกอย่างชัดเจนว่าให้เราทำอะไร สิ่งที่พระองค์บอกไว้ในข้อสิบสามคือเหตุผลของข้อที่ 10-12 พระคำกล่าวว่า “เพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้น และเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้”

มีวันของปัญหา (วันที่ชั่วร้าย) อาจไม่ใช่วันนี้ แต่เป็นสิ่งที่ต้องคาดว่าจะเจอ มีศัตรูที่อยู่ข้างนอกพร้อมที่จะโจมตี และเมื่อมันมีโอกาส มันจะโจมตี แต่เราไม่ได้ไม่รู้ถึงยุทธวิธีของมัน ตราบใดที่คุณเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชแห่งพระกำลังของพระองค์ สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า คุณจะมีชัยเหนือศัตรูไม่ว่ามันจะแสดงตัวออกมาเมื่อใดก็ตาม และคุณจะคงยืนหยัดอยู่ได้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าพเจ้ามีชีวิตเหนือกลยุทธ์ทุกอย่างของมารร้าย เพราะว่าข้าพเจ้ามีชีวิตในพระคริสต์ ได้รับการเสริมสร้างในพระคำ และโดยพระคำ! ข้าพเจ้าเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชแห่งพระกำลังของพระองค์ ข้าพเจ้าอยู่ในตำแหน่งแห่งชัยชนะ และมีกำลังสำหรับชีวิตที่เหนือธรรมชาติ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:4; 1 โครินธ์ 10:13; ยากอบ 4:7


Comments are closed