วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019
เวลานั้นสั้น
The Time Is Short

“จงประกาศพระวจนะ จงทำอย่างขะมักเขม้นทั้งในขณะที่คนสนใจและไม่สนใจ จงชักชวน ตักเตือนและหนุนใจ ด้วยความอดทนและด้วยการสั่งสอนอย่างเต็มที่” (2 ทิโมธี 4:2)

     ความทารุณ ความรุนแรง การก่อการร้าย ความดุร้าย และความโหดร้ายของมนุษย์ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์เของเขากำลังเพิ่มพูนขึ้นในวันนี้ สถิติแสดงให้เห็นว่าไม่เพียงแต่โลกนี้จะชั่วร้ายมากขึ้นและสถานการณ์จะสิ้นหวังมากขึ้นเท่านั้น ความกดดันของชีวิตในทุกวันนี้ก็มีมากกว่าที่เคยมีมา

นี่เป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายซึ่งพระเยซูได้ทรงสื่อให้เรารู้ พระองค์กล่าวว่า “จะมีหมายสำคัญที่ดวงอาทิตย์ ที่ดวงจันทร์ และที่ดวงดาวทั้งหลาย และบนแผ่นดินนั้น ชาติต่างๆก็จะมีความทุกข์ร้อนและความฉงนสนเท่ห์ เพราะเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่น มนุษย์จะสลบไสลไปเพราะความกลัว เนื่องจากสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลก เพราะว่าบรรดาสิ่งที่มีฤทธานุภาพในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้าน” (ลูกา 21:25-26)

ผู้นำโลกยังคงงงงวยและสับสนอย่างสิ้นเชิงว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร น่าเศร้าที่มีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังมองที่พวกเขาเพื่อหาคำตอบหรือหาทางแก้ไขซึ่งพวกเขาไม่สามารถให้ได้ แต่เรามีคำตอบ ทางออกคือพระคริสต์และข่าวประเสริฐแห่งพระสิริของพระองค์

พระเยซูตรัสว่า “ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลก ให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง” (มัทธิว 24:14) พระองค์ไม่ได้บอกเราว่าทุกคนจะเชื่อ แต่เป็นหน้าที่ของเราที่จะบอกแก่คนทั้งโลก เราจะรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เราให้ออกไป

ดังนั้นเราจึงต้องประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั้งโลกด้วยความเร่งด่วนของพระวิญญาณ สถานที่มืดของแผ่นดินโลกนี้เต็มไปด้วยที่อยู่อาศัยของความโหดร้าย แต่เราเป็นความสว่างต่อโลกที่มืด เราแบกความสว่างของข่าวประเสริฐ

ฟิลิปปี 2:14-16 กล่าวว่า “จงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีที่ติและไร้ความผิด เป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากตำหนิท่ามกลางชนชาติที่คดโกงและวิปลาส ท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆในโลก จงยึดมั่นในพระวจนะแห่งชีวิต…” จงส่องสว่างแก่โลกของคุณด้วยข่าวประเสริฐ

พระเยซูตรัสในมัทธิว 5:16 ว่า “ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” ในมาระโก 16:15 พระองค์ยังเน้นเพิ่มเติมว่า “พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” จงจริงจังกับคำสั่งนี้

ความฝันของคุณต้องไปไกลเกินกว่าตัวเอง นั่นคือรับแนวทางของข่าวประเสริฐ จงใช้เวลา ทรัพยากร และพลังงานของคุณ และประกาศด้วยความเร่งด่วนมากขึ้นจนกว่าจะถึงสุดปลายแผ่นดินโลก!
คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษในการประกาศและป่าวประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นฤทธิ์อำนาจของพระองค์เพื่อความรอดของมนุษย์ทุกคน ข้าพระองค์ขอป่าวประกาศว่าข่าวประเสริฐแพร่กระจายมากขึ้นไปทั่วบ้าน โรงเรียนและสถาบันต่างๆ ไปสู่หัวใจของคนเป็นจำนวนมากและทำให้พวกเขากลายเป็นความชอบธรรม ในพระนามของพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 67:2; มาระโก 16:15-16


Comments are closed