เสาร์ ที่ 9 สิงหาคม 2014

เวทีแห่งความรัก
The Love Arena

“ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 13:35)

    สิ่งที่ควรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณควรจะเป็นความรักของคุณต่อพระเจ้าและต่อคนทั้งหลายที่พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อพวกเขา สิ่งนี้จะทำให้คุณคิดแตกต่างออกไปเกี่ยวกับพระเจ้าและเกี่ยวกับผู้คน คุณจะมีภาษารัก และไม่ตัดสินคนอื่น ความเมตตาของพระคริสต์จะได้รับการเปิดออกภายในคุณ และคุณจะพบตัวเองอยู่ในระดับการเจิมที่สูงขึ้น คุณจะกลายเป็นผู้ช่วยเหลือและยกชูคนอื่นๆ เป็นคนที่สัมผัสและเคลื่อนตามความผิดปกติในชีวิตของคนอื่น มากจนกระทั่งคุณต้องการสิ่งดีสำหรับพวกเขา

ความรักจะเป็นแรงบันดาลใจและพลักดันคุณในการอธิษฐานวิงวอนเผื่อคนเจ็บป่วยและคนหลงหาย และสำหรับคนเหล่านั้นที่ทำร้ายคุณ และคนที่ตั้งตัวเองเป็นศัตรูของคุณ คำอธิษฐานของคุณสำหรับพวกเขาจะมาจากส่วนลึกในวิญญาณของคุณ นั่นคือคำอธิษฐานแห่งความรัก ซึ่งไม่เห็นแก่ตัวและไม่มีเงื่อนไข พระคำกล่าวว่าในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระเจ้าได้สำแดงความรักของพระองค์ให้กับเรา “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (โรม 5:8) พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา ไม่ใช่หลังจากที่เราเป็นคริสเตียนแล้ว แต่ในเวลาที่เรายังไม่รู้จักพระเจ้า ถ้าพระองค์ทรงรักเราเช่นนั้น แม้ในความผิดของเรา เราก็ควรจะทำเช่นนั้นเหมือนกัน

สิ่งนี้ควรจะเป็นสิ่งที่คุณตระหนักอยู่เสมอ ดำเนินในความรัก ความเชื่อที่แท้จริงทำงานโดยความรัก (กาลาเทีย 5:6) ดังนั้นความรักควรจะเป็นลักษณะในชีวิตของคุณ ภาษา และการแสดงออกของคุณ ความรักไม่ใช่เป็นหัวข้อในการพูดคุยหรืออธิบายเป็นหลักการ แต่เป็นบางสิ่งที่จะต้องดำเนินชีวิตและสำแดงออก ให้หัวใจของคุณเผาผลาญด้วยความรักของพระเจ้า และสำแดงออกไม่เพียงต่อพระเจ้าเท่านั้น แต่ต่อคนเหล่านั้นที่พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อพวกเขา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์รักพระองค์หมดหัวใจของข้าพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ก่อน ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักและความเมตตาของพระองค์ที่เผาผลาญหัวใจของข้าพระองค์ ซึ่งผลักดันให้ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อและนำคนอื่นให้มาถึงพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:21, 23; กาลิเทีย 5:6


Comments are closed