จันทร์ที่ 30 กันยายน 2013

เล่นบทของคุณ – บทของความรัก!
Play Your Part—The Love-part!

“ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน จงอวยพรแก่ผู้ที่สาปแช่งท่าน จงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่าน และจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านอย่างเหยียดหยามและข่มเหงท่าน” (มัทธิว 5:44)

    จากข้อพระคัมภีร์ตอนต้น เป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าอาจมีคนที่เกลียดชังเรา ข่มเหงเรา และรังเกียจเราเสมอ แต่เราได้รับอนุญาตให้ตอบสนองต่อพวกเขาในความรักเท่านั้น การกระทำหรือท่าทีของคนเหล่านั้นไม่ควรจะทำให้คุณไม่รักเขา ชีวิตเป็นบทละคร และคุณเป็นจุดศูนย์กลาง คุณจะต้องเล่นบทของคุณ คือบทของความรัก

ในเส้นทางแห่งความเชื่อของคุณ ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคุณได้ถูกวางไว้โดยพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของคุณ ไม่ว่าพวกเขากำลังช่วยคุณ หรือต่อสู้คุณ ก็ไม่ได้แตกต่างอะไร! มันไม่ได้หยุดแผนการของพระเจ้าที่จะเลื่อนขั้นคุณให้สูงขึ้น ถ้าพวกเขาอ่อนโยน รัก และช่วยเหลือคุณ ขอบคุณพวกเขาและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพวกเขา แต่ถ้าพวกเขาเป็นตรงกันข้าม ก็ให้รักพวกเขาเช่นกัน

ยกตัวอย่าง ถ้าหากใครกล่าวโทษคุณไม่เป็นความจริง

อย่ารู้สึกโกรธและพยายามแสดงความบริสุทธิ์ของตนจนถึงขั้นแสดงออกอย่างไม่สมควรสำหรับการเป็นคริสเตียน มอบไว้กับพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรม จะทรงแก้ต่างให้คุณอย่างแน่นอน ให้เรารักอยู่เสมอ นั่นคือบทของคุณ คุณเกิดจากพระเจ้า ความรักของพระองค์ได้ส่องเข้าสู่จิตใจของคุณโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่ภายในคุณ (โรม 5:5) นั่นหมายความว่าคุณมีความสามารถที่จะรักเหมือนอย่างพระองค์

พระองค์ตรัสว่า “ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 13:35) นั่นคือวิธีที่จะแยกเราออกจากโลกนี้ได้! การเดินในความรักของเราคือข้อพิสูจน์หลักว่าเรารักพระเจ้า และออกจากความตายสู่ชีวิต ความสามารถในการยิ้มด้วยความรักแม้ว่าคนอื่นจะดูถูกเรา กล่าวหาเรา หรือข่มเหงเรา แสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเราอยู่ในพระองค์ และเรากำลังเดินในแสงสว่าง และพระองค์อยู่ในแสงสว่างนั้น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา พระองค์ได้ประทานความสามารถที่จะรักเหมือนอย่างพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ และข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ พระองค์ได้ประทานความเข้าใจถึงทุกส่วนที่พิเศษแห่งความรักของพระองค์ และความรักนั้นได้ส่องแสงผ่านข้าพระองค์ไปยังผู้อื่น! ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้แจกจ่ายความดีของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 6:27-35


Comments are closed