อาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม 2017
เลือกที่จะดีเลิศ
Choose To Be Excellent
“เพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุด เพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ เป็นคนไม่มีที่ติได้ในวันแห่งพระคริสต์” (ฟีลิปปี 1:10)

    ในฐานะลูกของพระเจ้า ความยอดเยี่ยมควรจะเป็นคำที่เป็นจุดสูงสุดในชีวิตของคุณ พระคำกล่าวว่าดาเนียล “ซึ่งพระราชาประทานนามว่าเบลเทชัสซาร์ เขามีวิญญาณเลิศ มีความรู้และความเข้าใจที่จะแก้ความฝัน แก้ปริศนาและแก้ปัญหาต่างๆ ขอทรงเรียกดาเนียลให้เข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้ แล้วเขาจะแปลความหมายถวายฝ่าพระบาท” (ดาเนียล 5:12) ดาเนียลมีความดีเลิศ ที่แม้แต่คนที่ไม่เชื่อซึ่งอยู่รอบข้างเขาสามารถสังเกตเห็นได้ ให้ความดีเลิศอยู่ในทุกสิ่งที่คุณทำ ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณควรจะเป็นระดับสูงสุด ความดีเลิศควรเป็นทางเลือกเดียวของคุณ

ความดีเลิศไม่ได้มาโดยตัวของมันเอง คุณต้องลงมือทำ คุณต้องตัดสินใจที่จะเป็นคนที่ดีเลิศ ถ้าคุณไม่ตัดสินใจที่จะทำ สิ่งนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น คุณไม่สามารถโทษใครได้สำหรับชีวิตส่วนตัวของคุณ คุณไม่สามารถพูดว่าเนื่องจากสิ่งที่พ่อแม่ของคุณได้ทำ นั่นคือเหตุผลที่คุณล้มเหลว สิ่งนั้นฟังไม่ขึ้นกับพระเจ้า

พระเยซูตรัสว่า “แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง และจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้ว” (ยอห์น 14:26) พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ภายในคุณที่จะนำคุณในความดีเลิศ และทำให้คุณแสดงออกถึงความดีเลิศ พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งความดีเลิศ และพระองค์ทรงสถิตอยู่ภายในคุณ ตราบใดที่คุณยอมจำนนต่อพระองค์และทำในสิ่งที่พระองค์ได้บอกกับคุณ ชีวิตของคุณจะเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมและเต็มด้วยสง่าราศี คุณจะประสบความสำเร็จอย่างมาก สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ สำหรับพระวิญญาณอันดีเลิศที่ทรงทำงานภายในข้าพระองค์ เพื่อที่จะทำให้พระองค์พอพระทัย ข้าพระองค์แสดงออกถึงความดีเลิศของพระวิญญาณของพระเจ้า ดังนั้น ข้าพระองค์สามารถแสดงความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 2:13; 1 เปโตร 2:9; ฟีลิปปี 4:8


Comments are closed