พุธ ที่ 6 สิงหาคม 2014

เลียนตามแบบพระองค์!
Emulate Him!

“เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก” (เอเฟซัส 5:1)

    คำว่า “เลียนแบบ” แปลมาจากภาษากรีก “mimetes” ซึ่งแปลว่า “ผู้เลียนแบบ” คือการทำตามบางคนซึ่งเป็นต้นแบบ หรือตัวอย่าง เหมือนกับติดตามใครบางคน และทำทุกสิ่งในแบบที่เขาทำ ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า “เหตุฉะนั้นจงเป็นผู้เลียนตามแบบของพระเจ้า” หมายความว่าให้เลียนแบบพระองค์ กระทำและพูดเหมือนพระองค์ เพราะว่าคุณเป็นเหมือนพระองค์ บางคนอาจกล่าวว่า “นั่นไม่เป็นการพูดเกินไปหรือ ในการพูดว่าเราเหมือนพระเจ้า?”

เราไม่ทราบจนกระทั่งพระเจ้าได้บอกแก่เราในพระคำของพระองค์ ผ่านทางยอห์น “ในข้อนี้แหละ ความรักของเราจึงสมบูรณ์ เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความมั่นใจในวันพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” (1 ยอห์น 4:17) คุณไม่ได้ด้อยไปกว่าพระเจ้า และคุณก็ไม่ใช่สิ่งของปลอมของพระองค์ คุณเป็นผู้ที่สำแดงภาพลักษณ์ของพระองค์ พระคำกล่าวว่าพระองค์ (พระเยซู) ทรงเป็นเช่นไร เราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ เราเป็นเหมือนพระองค์แล้ว

นี่คือความตระหนักที่จะให้ความกล้ากับคุณในการรักษาคนเจ็บป่วย ชุบให้คนเป็นขึ้นจากความตาย รักษาคนโรคเรื้อน และเป็นพระพรให้แก่โลกนี้ เหมือนพระเยซู! เป็นสิ่งที่จะปลุกเร้าภาระใจภายในคุณในการประกาศข่าวประเสริฐ และนำคนหลงหายให้กลับมาเหมือนเช่นที่พระองค์ได้ทำ นึกถึงเหตุการณ์ในลูกา 7:12-15 พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเยซูทรงสงสารหญิงม่ายที่ร้องไห้ เพราะว่าลูกชายคนเดียวของนางเสียชีวิตและกำลังถูกนำไปฝัง ด้วยความรักและความสงสารพระเยซูได้ชุบให้เด็กหนุ่มคนนั้นเป็นขึ้นจากความตาย

เหมือนพระเยซู คุณจะต้องสนับสนุนความสงสารของคุณด้วยการกระทำ สำแดงความรักของพระเจ้าให้แก่ผู้อื่น โรม 5:5 กล่าวว่า “…ความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว” เดินในความรัก เหมือนดังที่พระคริสต์ทรงรักคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ที่สำแดงพระลักษณะของพระเจ้า เหมือนดังที่พระเยซูทรงเป็น ข้าพระองค์ก็เป็นเหมือนพระองค์ในโลกนี้ ดังนั้นในทุกโอกาส ข้าพระองค์สำแดงพระลักษณะของพระคริสต์ สำแดงความรักของพระองค์และธรรมชาติแห่งความชอบธรรมในข้าพระองค์แก่โลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 2:21-23


Comments are closed