วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020

เรื่องราวของพระวาทะ
The Story Of The Word

ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า  ในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้า  พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะ ในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะ (ยอห์น 1:1-3)

เช่นเดียวกับที่ไม่มีอัครทูตคนใดให้การเปิดเผยสำแดงเรื่องคริสตจักรได้เหมือนเปาโล ก็ไม่มีใครให้การเปิดเผยสำแดงแก่คริสตจักรเรื่องบุคคลของพระเยซู พระวาทะที่มาเกิดเป็นมนุษย์ ได้เหมือนยอห์น เขาบอกเล่าเรื่องราวของพระวาทะ และเริ่มตั้งแต่ปฐมกาล ในยอห์น 1:10-14 เขาพูดว่า “พระ​องค์​ทรง​อยู่​ใน​โลก​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​สร้าง​ขึ้น​มา​ทาง​พระ​องค์ แต่​โลก​ไม่​รู้จัก​พระ​องค์..พระ​วาทะ​ทรง​เกิด​เป็น(กลายเป็น)มนุษย์​และ​ทรง​อยู่​ท่าม​กลาง​เรา (และเรา​เห็น​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์คือพระ​สิริ​ที่​สม​กับ​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระบิดา)บริ​บูรณ์​ด้วย​พระ​คุณ​และ​ความ​จริง ฮาเลลูยา!

พระ​องค์​ทรง​อยู่​ใน​โลก แต่​โลก​ไม่​รู้จัก​พระ​องค์ นั่นคือใครหรือ? พระวาทะ! เราอ่านในข้อ 14 พระ​วาทะ​ทรง​เกิด​เป็นมนุษย์​และ​ทรง​อยู่​ท่าม​กลาง​เรา…” ยอห์นกำลังบอกให้คุณรู้ที่มาของพระเยซู ในขณะที่ผู้เขียนพระกิตติคุณอื่นๆ (มัทธิวและลูกา) เริ่มเรื่องโดยการไล่ลำดับพงศ์พันธุ์ทางโลกของพระเยซู พระกิตติคุณยอห์นป่าวประกาศถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ด้วยการให้ที่มาที่แท้จริงของคนที่ชื่อว่าพระเยซูนั่นคือบุคคลที่พระองค์ทรงเป็นจริงๆ

พระเยซูคริสต์เป็นพระวาทะที่ดำรงอยู่ก่อนการทรงสร้าง และทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยพระองค์ (ยอห์น 1:1-3) พระองค์เป็น พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่อาดัมและเอวาได้ยินขณะเสด็จ​ดำเนิน​อยู่​ใน​สวน (ปฐมกาล 3:8) พระองค์เป็นสติปัญญาที่ดาวิดและซาโลมอนเขียนถึงด้วยความหลงใหล พระกำเนิดของพระองค์เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ต่อพวกทูตสวรรค์ เป็นการอัศจรรย์มากกว่าที่พวกเขาได้เคยเห็น (ลูกา 2:13-14)

ทันใดนั้นพวกเขาก็กำลังมองไปที่ผู้สร้างจักรวาล ​ผู้​​เจริญ​ด้วย​วัย​วุฒิ ถูกห่อตัวด้วยผ้าอ้อม นั่นคือพระวาทะในสวรรค์ได้มาเยี่ยมมนุษย์ในเนื้อหนัง! ทุกย่างก้าวของพระเยซูคือพระวาทะของพระเจ้ากำลังเคลื่อนไหว พระองค์เป็นพระวาทะที่มาเป็นบุคคล ขอพระสิริจงมีแด่พระนามของพระองค์ตลอดไป!

แต่ส่วนที่งดงามที่สุดของเรื่องนี้ก็คือในฐานะของคนที่ถูกสร้างใหม่ ที่มาของเราก็คือพระคำของพระเจ้าด้วย ยากอบ 1:18 กล่าวว่า “เมื่อ​ตั้ง​พระ​ทัย​แล้ว พระ​องค์​ทรง​ให้​เรา​บัง​เกิด​ด้วย​พระ​วจนะ​แห่ง​ความ​จริง เพื่อ​ให้​เรา​เป็น​ผลิต​ผล​แรก​ของ​สิ่ง​ต่างๆ ที่​พระ​องค์​ทรง​สร้าง 1 เปโตร 1:23 กล่าวว่า “ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​บัง​เกิด​ใหม่​แล้ว ไม่​ใช่​จาก​เมล็ด​พันธุ์​ที่​เสื่อม​สลาย​ได้ แต่​จาก​เมล็ด​พันธุ์​ที่​ไม่​เสื่อม​สลาย คือ​จาก​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ที่​มี​ชีวิต​และ​ดำ​รง​อยู่” ดังนั้นคุณจึงเป็นเชื้อสายของพระคำ 2 โครินธ์ 3:2-3 กล่าวว่า “ท่าน​เอง​เป็น..จด​หมาย​ของ​พระ​คริสต์ ที่​เรา​เป็น​ผู้​ส่ง​และ​ไม่​ได้​เขียน​ด้วย​น้ำ​หมึก แต่​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระเจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์ ไม่​ได้​เขียน​บน​แผ่น​ศิลา แต่​เขียน​บน​แผ่น​ดวง​ใจ​มนุษย์” นี่คือการเปิดเผยสำแดงของคนที่ถูกสร้างใหม่และคริสเตียนที่แท้จริง! นี่เป็นการสำแดงออกของพระคำในตัวคุณ เมื่อคุณพูด นั่นคำพระคำ เมื่อคุณลงมือทำ นั่นคำพระคำ ชีวิตของคุณคือการเปิดเผยสำแดงของพระคำ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

สาธุการแด่พระเยซูเจ้า พระองค์คือพระเจ้า พระศิลานิรันดร์ พระวาทะที่ดำรงอยู่ก่อนสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดและทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยพระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ช่างยิ่งใหญ่จริงๆ! พระองค์เป็นศูนย์รวมแห่งพระคุณและความจริง พระองค์เป็นพระวาทะแห่งชีวิตและแสงสว่างแห่งชีวิต อาหารธำรงชีวิตจากสวรรค์ที่ประทานชีวิตให้แก่ทุกคนในโลก สาธุการแด่พระนามของพระอค์ตลอดไป!

ศึกษาเพิ่มเติม:1 ยอห์น 1:1-14


Comments are closed