ศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2016

เรียนรู้ที่จะรอคอย
Learn To Wait

“เหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่าน ซึ่งจะได้รับบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทน เพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้น” (ฮีบรู 10:35-36)

    พระคัมภีร์เต็มไปด้วยเรื่องราวของชายและหญิงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยการเพิ่มความอดทนให้กับความเชื่อของพวกเขา เหมือนดังเช่นอับราฮัม นางซาราห์, โยเซฟ, และโมเสส คุณลักษณะที่ดีนี้ได้รับการพัฒนาผ่านทางการทนทุกข์ “ยิ่งกว่านั้น เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น ทำให้เกิดความอดทน” (โรม 5:3)

หลายคนไม่มีความอดทนเพราะว่าพวกเขาไม่ได้วางใจพระเจ้าอย่างแท้จริง ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามที่จะ “ช่วย” พระองค์เพื่อให้พระคำของพระองค์สำเร็จเร็วยิ่งขึ้น บางคนทำผิดอย่างมากในเรื่องนี้ ยกตัวอย่างเช่น กษัตริย์ซาอูล เขารอซามูเอลมาเพื่อถวายเครื่องบูชา ในการเตรียมเพื่อไปออกรบกับชาวฟาลิสเตีย การถวายเครื่องบูชาเป็นหน้าที่เฉพาะสำหรับซามูเอลซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะ แต่เมื่อซามูเอลมาช้า ซาอูลไม่สามารถรอได้ เขาเข้าไปในพระวิญญาณและถวายเครื่องบูชาด้วยตัวเอง

น่าสนใจที่ขณะเมื่อเขากำลังถวายเครื่องเผาบูชานั้น ซามูเอลเดินเข้ามา ซามูเอลพูดกับเขาว่า “ท่านได้กระทำการที่โง่เขลาเสียแล้ว ท่านมิได้รักษาพระบัญชาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้ เพราะพระเจ้าจะได้ทรงสถาปนาราชอาณาจักรของท่านเหนืออิสราเอลเป็นนิตย์แล้ว แต่บัดนี้ราชอาณาจักรของท่านจะไม่ยั่งยืน…” (1 ซามูเอล 13:13-14) พระเจ้าได้ให้พระสัญญากับซาอูลว่าเชื้อสายของเขาจะคงอยู่ตลอดไป แต่ซาอูลสูญเสียพระสัญญานั้นไป การแสดงออกของเขาถึงการไม่อดทนรอ ทำให้เขาสูญเสียการเป็นกษัตริย์ของเขาและเชื้อสายของเขา

หลายคนยังคงทำผิดในเรื่องนี้อยู่ บางคนต้องการตัดสินใจครั้งสำคัญ และแทนที่เขาจะอยู่ในพระคำ ซึ่งเป็นคำปรึกษา แนวทาง หรือคำแนะนำของพระเจ้า พวกเขาออกไปและทำในสิ่งที่อยู่ในความคิดของพวกเขา และบอกว่าพวกเขาได้อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้ว

ในการเดินของคุณกับพระเจ้า จงไว้วางใจพระองค์ และอดทนรอคอย ถ้าคุณกำลังมองที่พระองค์เพื่อการอัศจรรย์ จงไว้วางใจในพระองค์ รู้ไว้เสมอว่าพระองค์ไม่เคยล้มเหลว และเวลาของพระองค์เหมาะสมเสมอ ยากอบ 1:4 กล่าวว่า “และจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อม มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลย” คุณจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อที่จะมีชีวิตคริสเตียนที่สมดุล ประสบความสำเร็จ และมั่นคง

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ความเชื่อของข้าพระองค์ในพระคำของพระองค์นั้นไม่หวั่นไหว และความไว้วางใจของข้าพระองค์ในพระองค์นั้นแน่นอนเสมอ! ข้าพระองค์ไม่ได้หวั่นไหวไปกับสถานการณ์ต่างๆ เพราะว่าข้าพระองค์รู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ข้าพระองค์จะมีชัยชนะเสมอ พระคำของพระองค์เป็นแสงนำทางของข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เพื่อพระเกียรติเป็นของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 3:12; ยากอบ 1:2-4; อิสยาห์ 28:16


Comments are closed