ศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2015

เรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดของคุณ
Learn To Accept Your Faults

“เพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกัน…” (ยากอบ 5:16)

    ข้อพระคำตอนต้นได้สั่งให้คุณยอมรับในความผิดที่คุณทำต่อพี่น้องชายหญิงของคุณ ไม่ได้กำลังพูดถึงว่าให้สารภาพความบาปทั้งหมดของคุณ เหมือนที่หลายคนเข้าใจผิด แต่หมายความว่าถ่อมใจพอที่จะยอมรับความผิดของคุณเอง

ฉบับแปลแอมพลิไฟด์เวอร์ชั่นกล่าวเช่นนี้ว่า “จงสารภาพบาปของท่าน (ความผิดพลาดของท่าน, ย่างเท้าที่ผิดพลาดของท่าน, การโจมตีทำร้ายของท่าน, ความบาปของท่าน) ต่อกันและกัน” สังเกตว่าพระคำกล่าวว่า “ความบาปของท่าน” นี่ไม่ได้กำลังกล่าวถึงความบาปต่อพระเจ้า แต่กำลังพูดถึงคนที่คุณทำความผิดต่อเขา เขาคือผู้ที่จะต้องยกโทษให้คุณ ดังนั้นจงว่องไวและเมตตาอยู่เสมอที่จะตระหนักและยอมรับความผิดของคุณเมื่อคุณทำผิดต่อพี่น้องชายหรือหญิงของคุณ เมื่อคุณดำเนินชีวิตเช่นนี้ คุณก็จะมีสันติสุขในจิตใจและในชีวิตของคุณ เพราะว่านี่คือพระประสงค์ของพระเจ้า

เช่นเดียวกัน เมื่อคุณถูกทำร้าย ยื่นมือออกไปหาคนที่ทำร้ายคุณ อย่ารอให้เขามาหาและขอโทษก่อนเพื่อที่คุณจะยกโทษ อย่าโกรธแค้น นี่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณไร้เดียงสา หรือยอมทนให้คนอื่นทำร้ายคุณ แต่หมายความว่าให้แสดงความยอดเยี่ยมของคุณลักษณะที่ดีของคุณออกไป

พระเจ้าไม่ได้ถือโทษโกรธแค้นคุณในสิ่งที่คุณทำผิด ทำไมคุณถึงโกรธแค้นผู้ที่ทำผิดต่อคุณ และปล่อยให้มันคงอยู่? อย่าทำเช่นนั้น รีบยกโทษ ถ้าคุณทำผิดต่อคนอื่น ยอมรับความผิดของคุณ และถ้าคนอื่นทำผิดกับคุณ ใจกว้างที่จะยกโทษ สิ่งนี้จะนำความงดงามมาสู่ชีวิตของคุณ และเปิดเผยเกียรติแห่งบุคลิกลักษณะของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่มีอิทธิพลเหนือชีวิตของข้าพระองค์ ในความสัมพันธ์ของข้าพระองค์กับผู้อื่นในวันนี้ ข้าพระองค์ถ่อมใจและมีจิตใจที่อ่อนโยน ยอมจำนนต่อพระคำของพระองค์ ความโกรธเกรี้ยว และการส่งเสียงดังด้วยความขมขื่นจะไม่มีส่วนในข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์หยั่งรากลงในความรัก ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 6:7; โคโลสี 3:13; เอเฟซัส 4:31-32


Comments are closed