พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2013

เรียนรู้จัก “ความสามารถ” ของคุณ
Get To Know Your “Features”

“ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย” (กาลาเทีย 5:22-23)

    สิ่งที่น่าสนใจในอุปกรณ์อันใดอันหนึ่งก็คือความสามารถของมัน ยกตัวอย่างเช่น ในการเลือกโทรศัพท์มือถือใหม่ คุณต้องการที่จะรู้ว่าความสามารถของมันว่ามีอะไรบ้าง คุณต้องการรู้ความสามารถทั้งหมดของอุปกรณ์นั้น ในเส้นทางการเดินกับพระคริสต์ สิ่งที่คุณต้องทำความความคุ้นเคยก็คือ “ความสามารถ” ของคุณ อะไรบ้างที่คุณมีอยู่ภายในตัวคุณ? ในชีวิตใหม่นี้ ความสามารถอะไรบ้างที่คุณได้รับในวิญญาณของคุณ?

คุณเป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า เป็นงานชิ้นเอกของพระองค์ (เอเฟซัส 2:10) และมีความสามารถที่เฉพาะเจาะจงที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับคุณ เช่น ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน นี่คือ “ความสามารถ” ของวิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ ความจริงในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นที่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็น “ผล” ทำให้เราทราบว่าคุณสามารถพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เติบโตขึ้นในชีวิตของคุณได้! คุณสามารถทวีคูณฤทธิ์เดชและประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้ได้

หลายคนไม่เคยสนใจในประโยชน์สิ่งที่เขามี พวกเขาใช้เพียงแค่สิ่งที่เป็นพื้นฐานเท่านั้น ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ชื่นชมในความสามารถทั้งหมดของมัน ยกตัวอย่างเช่น ความรักของพระเจ้าอยู่ภายในคุณ จงใช้ความรักนั้นตลอดเวลา ความรักมีชัยชนะเหนือทุกสถานการณ์ ดังนั้น จงเดินในความรัก และคุณจะมีชัยชนะเสมอ เพราะว่าฤทธิ์แห่งความรักนั้นคือฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

มีความสามารถมากกว่านั้นภายในคุณ ศึกษาพระคำเพื่อเรียนรู้และใช้มัน 1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั้น เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก” นี่หมายความว่าคุณมีชัยชนะเหนือโลก และคุณมีชัยชนะเหนือมารร้ายและวิญญาณชั่วแห่งความมืด รวมถึงสิ่งที่ไม่ดีในชีวิต เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอยู่ภายในคุณ

เมื่อคุณศึกษาพระคำ คุณจะค้นพบถึงความสามารถที่ยอดเยี่ยมของวิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ เราสามารถมีชีวิตที่พิเศษได้ผ่านทางความรู้ถึงพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราเข้าสู่พระสิริและความยอดเยี่ยม

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นใคร ข้าพเจ้าคือผู้ที่พระคริสต์สถิตอยู่ภายใน ข้าพเจ้าตระหนักถึงความสามารถภายในของชีวิตพระเจ้าในวิญญาณของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถูกตกแต่งเพื่อสง่าราศี ความงดงาม และความยอดเยี่ยม ข้าพเจ้านำสิ่งดีมากมายออกมาในวันนี้ เพราะว่าจิตใจของข้าพเจ้าคือขุมทรัพย์แห่งพระพร

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 12:35; 1 ยอห์น 5:4


Comments are closed