ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2013

เรียนรู้จักที่จะมองเห็นในสิ่งซึ่งมองไม่เห็น
Learn To Behold The Invisible

“เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์” (2 โครินธ์ 4:18)

    พระเจ้าไม่ทรงต้องการให้คุณมองดูสถานการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ จากมุมมองธรรมดาทั่วไปด้วยตาฝ่ายร่างกายของคุณ พระองค์ต้องการให้คุณมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น ด้วยสายตาแห่งความเชื่อ ผ่านทางพระคำของพระองค์ เมื่อคุณวางใจในพระเจ้าสำหรับบางสิ่ง คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นมัน แต่คุณจะต้องรักษาภาพที่คุณเห็นในใจของคุณไว้

ชีวิตของคุณอยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้า คุณไม่ได้เกิดมาโดยไม่มีสาเหตุ คุณเกิดมาเพื่อบางสิ่ง! แต่คุณสามารถเห็นสง่าราศีในชีวิตของคุณหรือไม่? คุณสามารถเห็นหรือไม่ว่าคุณไม่ธรรมดา? คุณสามารถมองเห็นพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเหนือคุณหรือไม่? จงมองดู รู้จัก และกล่าวว่า “ใช่ พระเจ้า! พระสิริของพระองค์อยู่ในชีวิตของข้าพระองค์! ข้าพระองค์สามารถเห็นพระองค์ทำงานภายในข้าพระองค์ และผ่านทางข้าพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์จะประสบความสำเร็จเสมอ”

ไม่สำคัญว่าเวลานี้คุณพบตัวคุณเองอยู่ใน “ประสบการณ์ในถิ่นทุรกันดาร” หันความสนใจของคุณมาที่พระคำ ละสายตาจากสถานการณ์ที่หดหู่มาหาพระเยซู ผู้ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ (ฮีบรู 12:2) 2 โครินธ์ 4:17 กล่าวว่า “เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆ น้อยๆ ของเรา ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้”

พูดอีกนัยหนึ่ง ความเจ็บปวดนั้น สถานการณ์ที่ไม่ดีนั้น สิ่งแวดล้อมที่ท้าทายนั้น อาจจะดำเนินมาห้าหรือสิบปี แต่ไม่ใช่เวลานี้ มันได้ผ่านไปแล้ว! สิ่งเหล่านั้นจะทำให้คุณได้รับศักดิ์ศรีถาวร เป็นได้อย่างไร? โดยการเรียนรู้ที่จะมองเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็น “เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์” (2 โครินธ์ 4:18)

หยุดที่จะมองสภาพร่างกายของคุณในปัจจุบัน หยุดที่จะมองดูและพึ่งจำนวนเงินในบัญชีของคุณ หยุดที่จะมองดูในสิ่งที่คนอื่นพูดเกี่ยวกับคุณ! มองดูพระเจ้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณด้วยสายตาแห่งความเชื่อ จินตนาการตัวคุณเองในสุขภาพที่ดี ความรุ่งเรือง และชัยชนะอยู่ทุกเวลา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ละสายตาจากสถานการณ์ที่ไม่ดีทุกอย่าง และข้าพระองค์จดจ่อที่พระเยซู พระคำที่มีชีวิต ข้าพระองค์เดินโดยความเชื่อและไม่ใช่โดยประสาทสัมผัสของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตภายในข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์เห็นความลี้ลับของอาณาจักร และเข้าใจถึงมรดกของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:7; ฮีบรู 12:2


Comments are closed