อาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2016

เราได้ “ทราบ” น้ำพระทัยของพระองค์
We “Prove” His Will

“อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

    คำว่า “ทราบ” ในข้อพระคำตอนต้นมาจากภาษากรีกคือคำว่า “dokimazo” เป็นคำที่น่าสนใจ ให้ข้าพเจ้าได้วาดภาพเพื่อให้คุณได้เข้าใจอย่างครบถ้วน ถ้าคุณเคยเดินทางไปต่างประเทศ คุณจะต้องผ่านด่านกรมศุลกากรก่อนที่คุณจะได้เข้าประเทศ โดยทั่วไปแล้ว คุณต้องผ่านเครื่องตรวจสแกนถึงสิ่งที่คุณมีทั้งตัวคุณและกระเป๋า เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีของต้องห้ามอะไร ด่านตรวจเหล่านั้นจะตรวจคุณและตัดสินใจว่าคุณถูกต้องที่ผ่านไปหรือไม่ นั่นคือ “dokimazo”

เมื่อพระคำกล่าวว่า “…เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” นั่นหมายความว่า เหมือนเจ้าหน้าที่เหล่านั้น คุณเป็นคนของพระเจ้าที่ต้องตรวจสอบ ตัดสินใจ และเลือกสิ่งที่ดีที่เราต้องการนำเข้ามาในโลกนี้ สิ่งที่เป็นสิ่งดี ยอมรับได้ และเป็นน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้า

คุณคือการสำแดงของความดีของพระองค์ เป็นสิ่งที่ป่าวประกาศพระสิริของพระองค์ 2 โครินธ์ 5:21 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” เราคือความชอบธรรมของพระเจ้า เป็นผู้ชอบธรรมของพระองค์ เราได้ป่าวประกาศพระสิริของพระเจ้า เรายอมให้สิ่งดีของพระเจ้าเข้ามาในโลกนี้ นี่เป็นการทรงเรียกในชีวิตของเรา สิ่งทรงสร้างทั้งหมดอยู่ในความเจ็บปวด ร้องคร่ำครวญรอคอยการสำแดงของพระบุตรของพระเจ้า (โรม 8:19) และพระเจ้าบอกเราว่า “ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” นี่คืองานของเรา

ตอนนี้คุณสามารถเข้าใจได้มากขึ้นว่าพระเยซูทรงหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระองค์ตรัสว่าสิ่งสารพัดซึ่งท่านจะกล่าวห้ามในโลก ก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ และสิ่งซึ่งท่านจะกล่าวอนุญาตในโลก ก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์ (มัทธิว 18:18) ดังนั้นในชีวิตของคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณจะยอมให้เข้ามาในโลกของคุณ? ให้สิ่งดีผ่านเข้ามาทางคุณ ยอมให้ความยินดี สันติสุข ความรุ่งเรือง ความรัก ความเมตตา และความชอบธรรมของพระองค์ ไหลผ่านตัวคุณเข้าสู่โลกของคุณ เมื่อผู้คนมองเห็นคุณ พวกเขาจะเห็นความยินดี ความยินดีที่เกินบรรยาย และเต็มด้วยพระสิริ ฮาเลลูยา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์ไปในทางแห่งน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ ผ่านทางการทรงนำจากพระคำของพระองค์ และจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์จะป่าวประกาศความดีของพระองค์ ความชอบธรรม ความรัก พระสิริ และความยินดี เติมโลกของข้าพระองค์ด้วยกลิ่นหอมของพระสิริของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:19; มัทธิว 18:18; 1 โครินธ์ 2:16; ยอห์น 15:19


Comments are closed